O časopise

Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků, ve spolupráci s Fakultou přirodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci a s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. (Dříve vycházel ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.) Vychází od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Zaměření a záběr

Odborný recenzovaný časopis Učitel matematiky si klade za cíl seznámit pedagogickou i laickou veřejnost s novými podněty přicházejícími z matematiky i didaktiky matematiky, které mají sloužit k zlepšování výuky na základních a středních školách. Publikuje původní odborné recenzované články týkající se nových metodických přístupů k výuce matematiky, historie matematiky, didaktické transformace nových poznatků z matematiky, popularizace matematiky apod. Zařazovány jsou i diskuse k odborné problematice, zprávy o akcích pro učitele matematiky a zadání matematických soutěží.

Recenzní řízení

Původní odborné články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem.

Frekvence publikování

Časopis vychází od roku 1992 čtyřikrát ročně v rozsahu 64 stran.

Časopis je mediálním partnerem matematické soutěže Pangea.