Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
 • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory níže na stránce.

Pokyny pro autory

Redakce přijímá příspěvky v editorech MS Word (tento formát technická redakce preferuje) a TEX, a to výhradně prostřednictvím redakčního systému OJS.

Příspěvky nejsou honorovány, jejich autoři ale obdrží jeden výtisk časopisu.

Časopis uveřejňuje i diskusní příspěvky. Pokud bude uveřejněn diskusní příspěvek reagující na konkrétní článek v časopise, autor dotčeného článku dostane možnost na tento příspěvek reagovat. Následná "reakce na reakci" může být uveřejněna v časopise jen po rozhodnutí celé redakční rady na základě zvážení toho, zda reakce přináší něco podstatně nového a důležitého pro čtenáře časopisu.

Formální úprava článku:

 • Používejte jen standardní typy písma.
 • Ke zvýraznění textu používejte pouze kurzívu (nikoliv tučné písmo nebo podtržení), a to jen v nezbytných případech.
 • Pro zvýraznění textu zásadně nepoužívejte všechna velká písmena, a to ani pro nadpisy.
 • Text strukturujte do nečíslovaných nadpisů nejvýše druhé úrovně.

Práce se zdroji:

 • Všechny tištěné i netištěné zdroje, na které v textu odkazujete, musí být uvedeny v seznamu literatury, seřazené abecedně podle jmen autorů a důsledně ve formě příkladů uvedených zde (pokud nebude formátování literatury odpovídat, bude rukopis zaslán před dalším zpracováním zpět autorům; bohužel není v silách redakce vše ručně opravovat).
  • Názvy anglicky psaných publikací musí být uváděny malými písmeny kromě situací, kdy je použití velkých písmen nutné z gramatických důvodů (např. Reading skills of students of Czech faculties of education). Výjimku tvoří také anglické názvy časopisů, ty jsou uváděny velkými písmeny (např. Teacher and Teacher Education).
  • Pokud má článek číslo DOI, musí být uvedeno, a to ve formátu https://doi.org/xxxx.
  • U zdroje s nejvýše dvaceti autory se v seznamu literatury uvádí autoři všichni. U více autorů se uvede prvních 19, následují tři tečky a po nich jméno posledního autora.
  • Odkazy na internetové zdroje by měly být nejdéle v délce jednoho řádku. Měly by být uvedeny v podobě https://... (bez slov "Dostupné z").
 • Na literaturu v textu je odkazováno takto: (autor, rok vydání), případně (autor, rok vydání, s. xx) nebo (autor & autor, rok vydání).
  • Odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem a zdroje jsou uspořádány chronologicky (nebo podle abecedy): (Novák, 1996; Janová, 1997, 2000; Hejný & Kuřina, 2009; Novák et al., 2010).
  • U více než dvou autorů se uvádí „et al.“ např. (Novák et al., 2001).
  • Odkazy na publikace stejného autora z jednoho roku jsou označeny a psány těsně písmeny a, b, atd. za rokem publikace např. (Novák, 2000a, 2000b).
  • Je-li jméno autora součástí věty, uvádí se do závorky jen rok vydání (popř. čísla stránek), např. „Novák (2008, s. 42-43) zjistil, že žáci… “.
  • Na sekundární zdroje by mělo být odkazováno jen výjimečně, pokud je to nezbytné, tak tímto způsobem: (Novák, 2003, cit. podle Janová, 2011, s. 15).
  • Pokud je dvojice autorů zmíněna v textu, používá se "a" namísto "&". Např. "Jak uvádí Novák a Nováková (2014)...". U odkazu na publikaci se jméno autora buď skloňuje, např. "Jak ukazuje práce Nováka (2014),", nebo píše do závorky, např. "Jak ukazuje práce (Novák, 2014)".
 • Krátké citace v textu dáváme do uvozovek, kurzívu nepoužíváme. Citace delší než dva řádky umisťujeme do zvláštního odstavce odsazeného zleva i zprava o cca 0,6 cm, uvozovky v tomto případě nepoužíváme. 
 • U doslovných citací ze zdroje je nutné uvést konkrétní stránky (pomocí zkratky s.).
 • Názvy zdrojů (časopisů, knih, grantů, latinské názvy taxonů), na které odkazujete v textu, uvádějte kurzívou.
 • Odkazy na obrázky a tabulky se v textu vypisují celým slovem, např. "Jak ukazuje tabulka 1, lze říci...". Zkratky tab. a obr. používáme jen v případě, že je odkaz v závorce: "Je patrné (tab. 1), že..."

Všechny obrázky přiložte prosím jako samostatné soubory (např. ve formátu jpg, png, tiff) v rozlišení nejméně 300 dpi a v černobílé variantě, případně i v barevné variantě (v digitální podobě budou obrázky barevné). Obrázky by měly mít srovnaný horizont a neměly by mít zbytečné bílé okraje.

Pokud máte v příspěvku grafy vytvořené např. v programu MS Excel, přiložte k příspěvku i editovatelný zdroj grafu. Grafy dodejte v černobílé variantě. U převzatých obrázků a grafů je nutno mít k dispozici copyright a zdroj obrázku či grafu přesně uvést. V ostatních případech nebude článek publikován.

Další náležitosti:

 • Abstrakt v českém jazyce se vkládá přímo do OJS při vkládání rukopisu u všech typů příspěvků. Do textu samotného se český abstrakt nepíše. Při vkládání příspěvku se vkládají i klíčová slova.
 • Za text příspěvku připojte i jeho název v anglickém jazyce a stručný abstrakt v anglickém jazyce (nejméně však 4 řádky) (redakce si vyhrazuje právo anglický text upravit). Do OJS se anglický abstrakt nepíše.
 • Na konci článku uveďte jména autorů bez titulů a jejich pracoviště včetně adres. (Jména všech autorů se musí vložit i do OJS při vkládání rukopisu, nestačí vložit jen jméno jednoho autora.)
 • Příspěvek ukončete prohlášením: Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení. V opačném případě prosím přiložte vysvětlení.

 

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.