O časopise

 

Výtvarná výchova: časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní je vědeckým recenzovaným časopisem, který navazuje na svou oborově didaktickou tradici. Zaměřuje se na aktuální problematiku uměleckého vzdělávání v mezinárodním a mezioborovém kontextu, výtvarnou pedagogiku v teorii i školní praxi, pedagogický výzkum, ale také vizuální studia a gramotnost v edukačních kontextech.

Časopis je určen výtvarným pedagogům, didaktikům expresivních oborů, doktorandům a studujícím pedagogiky umění, lektorům v galeriích a muzejním pedagogům, teoretikům umění a vizuální kultury, kulturní antropologie, odborníkům a tvůrcům působícím v oblasti vizuálních a mediálních studií i odborníkům v oblasti tvorby kurikula a vzdělávací politiky apod.

Cílem časopisu je podílet se na vytváření soudobého oborově didaktického diskurzu v širších sociokulturních, historických i komparativních kontextech. Přispívat k dialogu mezi teorií a praxí výtvarné výchovy a rozvíjet interdisciplinární přístupy a umělecko-pedagogické myšlení.

Časopis Výtvarná výchova vychází čtyřikrát ročně. Nabízí publikační příležitost nejen renomovaným autorům, ale i studentům doktorských studijních programů nebo autorům z praxe. Přijímá odborné studie, diskuze, zprávy či recenze.

Časopis Výtvarná výchova byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

V časopise jsou publikovány:

STUDIE (recenzované)

Teoretické studie představují nové teoretické přístupy či pojetí, kriticky rozebírají nebo srovnávají již existující teorie na základě „vertikálního vhledu“ do tematiky.

Přehledové studie podávají v „horizontálním pohledu“ komplexní přehled a kritickou analýzu podstaty jevů, konceptů či teorií.

Metodologické studie analyzují výzkumné přístupy, hodnotí jejich silné i slabé stránky, ukazují, jak správně koncipovat výzkumy v určité oblasti bádání.

Empirické studie referují o provedeném empirickém výzkumném šetření a splňují veškeré náležitosti základního, aplikačního nebo akčního výzkumu. Empirická studie má být členěna na tyto části: formulace problému, použité výzkumné metody a postupy, způsob vyhodnocení empirických dat, výzkumné nálezy a jejich interpretace, závěry a diskuze, přehled literatury.

Historické studie se zaměřují na rekonstrukci změn vzdělávacích a výchovných diskurzů, procesů vzdělávání, hlavních aktérů a role vybraných vzdělávacích institucí.

DISKUZE, ZPRÁVY ČI RECENZE (kratší nerecenzované texty)

Diskuze podněcují kultivovanou formou a na základě odborných argumentů oborovou diskuzi k pedagogickým problémům.

Zprávy stručně a výstižně referují o aktuálním dění v odborné komunitě u nás i v zahraničí. Jedná-li se o zprávu ze školní praxe, měla by mít analytický charakter a zahrnovat kontext problematiky. Mezi zprávy lze zařadit také medailony významných osobností.

Recenze kriticko-analyticky posuzují aktuální důležité publikace a hodnotí jejich přínos pro obor.