Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.
  • URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
  • Text má jednoduché řádkování; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva a ne podtržení (kromě url adres); všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
  • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.

Pokyny pro autory

 

Studie a diskusní příspěvky je potřeba opatřit anotací, klíčovými slovy v českém a anglickém jazyce a přehledem použité literatury citované dle normy APA.

Autorům doporučujeme využít následující šablonu: sablona_apa_pro_casopis_vytvarna_vychova

Rozsah příspěvků je limitován následovně (včetně bibliografie):

  • studie 15 normostran (tj. 27 000 znaků včetně mezer), výjimku tvoří redakcí vyžádané přehledové studie s rozsahem do 40 normostran (tj. 72 000 znaků včetně mezer)
  • diskusní příspěvky 10 normostran (tj. 18 000 znaků včetně mezer),
  • recenze 5 normostran (tj. 9000 znaků včetně mezer).

Při překročení délky příspěvků redakce zpravidla vrací práce autorům ke zkrácení.

K textu je třeba připojit údaje o autorovi (jméno se všemi tituly, stručná profesní charakteristika, adresa bydliště, pracoviště, telefon, e-mail).

Pod textem musí být uvedena následující věta: „Předložený text nebyl dosud publikován, jedná se o text původní a není současně nabízen jiné redakci k publikování.“ Pokud text v obměněné podobě již publikován byl nebo je k publikaci připravován, uvede autor rozsah podobnosti textů a upřesní, kdy a kde text vyšel, případně kdy je plánováno jeho vydání.

Texty přijímá redakce v elektronické podobě s vyznačením odstavců, tučného písma, kurzívy atd. Je možné použít textové editory pracující pod Windows, nejvhodnější je textový editor Microsoft Word, verze nerozhoduje.

Text je třeba psát průběžně, řádky nezarovnávat. Klávesu ENTER používat pouze na konci odstavce.

Obrázky a tabulky by měly být vloženy do textu, obrázky je ale nutné zároveň zaslat jako samostatné dokumenty (vložením do textu je obrázek nevratně kvalitativně znehodnocen). Vhodné formáty (koncovky) obrazového dokumentu jsou jpg, tiff nebo psd v rozlišení nejlépe 300 dpi.

Při tvorbě grafů mějte prosím na paměti, že tisk textové části není barevný, a volte takové odstíny, které po převodu do šedé škály budou dostatečně tonálně diferencované. Nejlepší je grafy ukládat v černobílé verzi.

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací a nehonoruje.

Děkujeme za respektování těchto pokynů, kterým přispějete ke zpružnění recenzního řízení a vzájemného kontaktu mezi autorem a redakcí.

V případě dotazů se obraťte na e-mailovou adresu redakce: vytvarna.vychova@pedf.cuni.cz.

 

V časopise Výtvarná výchova jsou uveřejňovány pouze původní práce, které v dané podobě nebyly doposud publikovány a ani nejsou postoupeny k publikování v jiném médiu. Cílem časopisu je přinášet výsledky bádání, podporovat vědeckou diskusi a odborný růst vědeckých a pedagogických pracovníků, jakož i studentů doktorských studijních programů. Redakce přijímá odborné teoretické studie, přehledové studie, empirické studie, metodologické studie, polemické (diskusní) příspěvky, zprávy či recenze.

Veškeré studie podléhají anonymnímu recenznímu řízení. Ostatní typy příspěvku posuzuje výkonná redakce.

Vymezení jednotlivých typů studií:

Teoretické studie uvádějí či analyzují teoretické přístupy vybraných problémů z tematických oblastí: dějin a komparace umění, vizuálních studií, teorie výtvarné výchovy a kultury s možností interdisciplinárních přesahů.

Autor teoretické studie musí prokázat vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a schopnosti „vertikálně orientovaného“ hlubokého vhledu do problematiky. Členění textu se řídí obsahovými hledisky konkrétního pojednávaného tématu.

Přehledové studie představují komplexní přehled a kritickou analýzu o podstatě a historických proměnách jevů, teorií či konceptů z oblasti umění, kultury a edukace.

Zpracování přehledové studie podmiňuje schopnost analyticky proniknout k podstatě problematiky, avšak uchopit ji v širokém horizontálním pohledu z různých aspektů se syntetizujícím nadhledem.

Metodologické studie analyzují a hodnotí především nové výzkumné a didaktické přístupy, metody i nástroje pedagogiky umění. Předpokladem je uvedení vlastností pojednávané techniky – její reliabilita, validita, parametry standardizace apod.

Empirické studie přináší konkrétní zjištění z umělecko-pedagogické praxe získaná na základě specifických oborově didaktických metod v rámci empirického výzkumného šetření. Empirická studie musí být jasně členěna na části: formulace výzkumného plánu, cílů, problému a otázek, použité výzkumné metody a postupy sběru a vyhodnocení empirických dat, výzkumné nálezy a jejich interpretace, diskuse a závěry a přehled odborné literatury.

Articles

Section default policy

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.