O časopise

Časopis Výtvarná výchova: časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní je vědeckým recenzovaným časopisem, který navazuje na svou oborově didaktickou tradici. Zaměřuje se na aktuální problematiku uměleckého vzdělávání v mezinárodním a mezioborovém kontextu, výtvarnou pedagogiku v teorii i školní praxi, pedagogický výzkum, ale také vizuální studia a gramotnost v edukačních kontextech.

Časopis je určen výtvarným pedagogům, didaktikům expresivních oborů, doktorandům a studujícím pedagogiky umění, lektorům v galeriích a muzejním pedagogům, teoretikům umění a vizuální kultury, kulturní antropologie, odborníkům a tvůrcům působícím v oblasti vizuálních a mediálních studií i odborníkům v oblasti tvorby kurikula a vzdělávací politiky apod.

Cílem časopisu je podílet se na vytváření soudobého oborově didaktického diskurzu v širších sociokulturních, historických i komparativních kontextech. Přispívat k dialogu mezi teorií a praxí výtvarné výchovy a rozvíjet interdisciplinární přístupy a umělecko-pedagogické myšlení.

Časopis Výtvarná výchova vychází čtyřikrát ročně. Nabízí publikační příležitost nejen renomovaným autorům, ale i studentům doktorských studijních programů nebo autorům z praxe. Přijímá odborné studie, diskuze, zprávy či recenze.

Časopis Výtvarná výchova byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.