Informace pro autory

Pokud chcete zaslat rukopis do recenzního řízení, kontaktujte nejprve výkonného redaktora časopisu: Petr.Wohlmuth@fhs.cuni.cz

Časopis Dějiny – teorie – kritika je otevřen pluralitě odborných stanovisek. Přijímá proto všechny tematicky relevantní příspěvky. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma nezávislými recenzenty, z jejichž hodnocení vychází redakční rada při přijímání rukopisů. V případě rozdílného hodnocení je zadán třetí posudek. Recenzenti doporučí buďto příspěvek publikovat, nepublikovat, nebo publikovat po úpravách. S výsledky recenzního řízení a s případnými návrhy úprav je autor redakcí seznámen v nejkratším možném termínu.

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací. Rukopisy jsou přijímány ve formátu  MsWord (*.docx) na kontaktních adresách časopisu. Rozsah článku včetně poznámkového aparátu by neměl přesáhnout 40 normostran (72 000 znaků včetně mezer), rozsah diskusního příspěvku 15 normostran, rozsah recenzí by měl být nejméně 3 normostrany. Všechny rukopisy by měly respektovat citační pravidla časopisu, být vybaveny českým, případně anglickým abstraktem (100 až 200 slov), a návrhem čtyř až pěti klíčových slov. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.

Citační norma je k nahlédnutí zde.

Etický kodex pro publikování je k nahlédnutí zde.

DTK je plně open access odborný časopis. Více informací v Prohlášení o copyrightu zde.

Časopis od autorů v souvislosti s publikováním nevybírá žádné poplatky v žádném kontextu.