KOGNITIVNÍ PŘÍSTUP K JAZYKU JAKO SMYSLUPLNÝ A EFEKTIVNÍ ZPŮSOB VÝUKY

Autoři

  • Jasňa Pacovská Technická univerzita v Liberci

Klíčová slova:

kognitivní funkce jazyka; didaktika mateřského jazyka; výchova; vzdělávání; jazykový obraz světa; konotační význam; porozumění

Abstrakt

Příspěvek je reakcí na absenci kognitivního přístupu k jazyku ve škole. Poukazuje na přednosti takto orientované jazykové výuky a současně upozorňuje na potenciál kognitivně zaměřené didaktiky mateřského jazyka. V tomto pojetí si žák uvědomuje, že prostřednictvím jazyka poznává svět, a tak odhaluje smysl jazykového vyučování. Toto vědomí smyslu se může stát facilitátorem naplňování výchovných a vzdělávacích cílů českého jazyka jako učebního předmětu. Kognitivní pohled na jazyk rovněž dává učiteli diagnostický nástroj k odhalování poznávacích procesů žáků a studentů. Naznačuje, na co zaměřují svoji pozornost, jaké jsou jejich zájmy a hodnotová orientace. Vědomí poznávací funkce jazyka umocňuje četba vhodně volených textů, zejména uměleckých, folklorních a obecně kulturně sdílených. Nezanedbatelnou poznávací hodnotu nabízí i běžná každodenní komunikace a veřejné projevy. V příspěvku budou představeny texty a cvičení, které názorně ilustrují vzdělávací a výchovný přínos kognitivního přístupu k jazyku.

Publikováno

2023-09-20