Vol 15 No 1 (2023): Teorie a výzkum v didaktice

					Náhled Vol 15 No 1 (2023): Teorie a výzkum v didaktice

Editorial 13


Studie / Papers
Kognitivní přístup k jazyku jako smysluplný a efektivní způsob výuky / Cognitive Approach to Language as a Meaningful and Eff ective Way of Teaching
Jasňa Pacovská 19

Umělecká literatura jako prostředek chápání umírání a smrti / Artistic Literature as a Means of Understanding Dying and Death
Kateřina Váňová 33

K jazykovému obrazu úspěchu u českých žáků: na cestě za stereotypem úspěšného člověka / On the Linguistic Picture of ÚSPĚCH (“SUCCESS”) among Czech Lower Secondary and Upper Secondary School Pupils: Towards the Stereotype of a Successful Person

Karolína Táborská 55

Uplatňování folklórních textů v učebnicích ruštiny pro základní a střední školy jako prostředek rozvoje komunikační kompetence žáků / Th e Use of Folklore Texts in Russian Language Textbooks for Primary and Secondary Schools as a Means of Developing Students‘ Communicative Competence
Lenka Rozboudová – Andrea Holečková 67

Projekty / Projects
Zagadnienia językowe na egzaminie ósmoklasisty w polskiej szkole podstawowej / Language Issues in the Eighth-Grade Exam in a Polish Primary School
Paweł Sporek 85

Opowiadanie autystycznego ucznia szkoły podstawowej (studium przypadku) / Narrative Essay of Primary School Student with ASD Diagnosis (Case Study)
Helena Balcerek 101

Vliv internetových diskuzních komentářů na vyjadřovací prostředky žáků / Infl uence of Internet Discussion Comments on Pupils‘ Use of Language Means
Radka Holanová – Lucie Hlaváčová 119

Analýza souvětí: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky / Analysis of Complex Sentences: a Probe into the Practice of Beginning Students of Czech Language and Literature
Robert Adam 137

Výzkum motivace vyučujících a žáků v jazykovém vyučování: Teorie možných já / Language Teacher and Learner Motivation Research: Possible Selves Theory
Silvie Převrátilová 151

Formativní funkce štítného tvorby: její charakter a specifikace / The Formative Function of Štítný‘s Work: its Character and Specification
Marek Janosik-Bielski 163

Výuka češtiny pro zahraniční studenty na lékařských fakultách v České republice – koncepce, problémy a nové výzvy / Teaching Czech to Foreign Students at Medical Schools in the Czech Republic – Approach, Problems and New Challenges
Eliška Králová 169

Didaktická hra zaměřená na období českého národního obrození aplikovatelná při distanční výuce / Didactic Game Focused on the Period of Czech National Revival Applicableduring Distance Teaching
Gabriela Vlasáková – Lucie Zušťáková 179

Aplikace / Applications
Didaktické využití bajky v literární výchově na 2. stupni zš se zaměřením na rozvoj čtenářských strategií / Didactic Use of Fable in Literary Education at the 2nd Level of Primary School with a Focus on the Development of Reading Strategies
Monika Šindelková 193

Recenze / Reviews
Eva Koželuhová: Čtenářské strategie u předškolních dětí a nečtenářů
Dana Vicherková 213

Propojení bohemistiky s výukou češtiny / Interconnection of Czech studies with the teaching of Czech
Josef Štěpán 217

Zprávy / News
Před sto lety se narodil Antonín Tejnor / Antonín Tejnor Was born One Hunderd Years Ago
Naděžda Kvítková 225

Informace pro přispěvatele 228

Publikováno: 2023-09-20

Celé číslo

Úvodní strany a obsah

Editorial

Zprávy