Archivy

 • Teorie a výzkum v didaktice
  Vol 15 No 1 (2023)

  Editorial 13


  Studie / Papers
  Kognitivní přístup k jazyku jako smysluplný a efektivní způsob výuky / Cognitive Approach to Language as a Meaningful and Eff ective Way of Teaching
  Jasňa Pacovská 19

  Umělecká literatura jako prostředek chápání umírání a smrti / Artistic Literature as a Means of Understanding Dying and Death
  Kateřina Váňová 33

  K jazykovému obrazu úspěchu u českých žáků: na cestě za stereotypem úspěšného člověka / On the Linguistic Picture of ÚSPĚCH (“SUCCESS”) among Czech Lower Secondary and Upper Secondary School Pupils: Towards the Stereotype of a Successful Person

  Karolína Táborská 55

  Uplatňování folklórních textů v učebnicích ruštiny pro základní a střední školy jako prostředek rozvoje komunikační kompetence žáků / Th e Use of Folklore Texts in Russian Language Textbooks for Primary and Secondary Schools as a Means of Developing Students‘ Communicative Competence
  Lenka Rozboudová – Andrea Holečková 67

  Projekty / Projects
  Zagadnienia językowe na egzaminie ósmoklasisty w polskiej szkole podstawowej / Language Issues in the Eighth-Grade Exam in a Polish Primary School
  Paweł Sporek 85

  Opowiadanie autystycznego ucznia szkoły podstawowej (studium przypadku) / Narrative Essay of Primary School Student with ASD Diagnosis (Case Study)
  Helena Balcerek 101

  Vliv internetových diskuzních komentářů na vyjadřovací prostředky žáků / Infl uence of Internet Discussion Comments on Pupils‘ Use of Language Means
  Radka Holanová – Lucie Hlaváčová 119

  Analýza souvětí: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky / Analysis of Complex Sentences: a Probe into the Practice of Beginning Students of Czech Language and Literature
  Robert Adam 137

  Výzkum motivace vyučujících a žáků v jazykovém vyučování: Teorie možných já / Language Teacher and Learner Motivation Research: Possible Selves Theory
  Silvie Převrátilová 151

  Formativní funkce štítného tvorby: její charakter a specifikace / The Formative Function of Štítný‘s Work: its Character and Specification
  Marek Janosik-Bielski 163

  Výuka češtiny pro zahraniční studenty na lékařských fakultách v České republice – koncepce, problémy a nové výzvy / Teaching Czech to Foreign Students at Medical Schools in the Czech Republic – Approach, Problems and New Challenges
  Eliška Králová 169

  Didaktická hra zaměřená na období českého národního obrození aplikovatelná při distanční výuce / Didactic Game Focused on the Period of Czech National Revival Applicableduring Distance Teaching
  Gabriela Vlasáková – Lucie Zušťáková 179

  Aplikace / Applications
  Didaktické využití bajky v literární výchově na 2. stupni zš se zaměřením na rozvoj čtenářských strategií / Didactic Use of Fable in Literary Education at the 2nd Level of Primary School with a Focus on the Development of Reading Strategies
  Monika Šindelková 193

  Recenze / Reviews
  Eva Koželuhová: Čtenářské strategie u předškolních dětí a nečtenářů
  Dana Vicherková 213

  Propojení bohemistiky s výukou češtiny / Interconnection of Czech studies with the teaching of Czech
  Josef Štěpán 217

  Zprávy / News
  Před sto lety se narodil Antonín Tejnor / Antonín Tejnor Was born One Hunderd Years Ago
  Naděžda Kvítková 225

  Informace pro přispěvatele 228