O časopise

Aktuální číslo

Vol 15 No 1 (2023): Teorie a výzkum v didaktice
					Náhled Vol 15 No 1 (2023): Teorie a výzkum v didaktice

Editorial 13


Studie / Papers
Kognitivní přístup k jazyku jako smysluplný a efektivní způsob výuky / Cognitive Approach to Language as a Meaningful and Eff ective Way of Teaching
Jasňa Pacovská 19

Umělecká literatura jako prostředek chápání umírání a smrti / Artistic Literature as a Means of Understanding Dying and Death
Kateřina Váňová 33

K jazykovému obrazu úspěchu u českých žáků: na cestě za stereotypem úspěšného člověka / On the Linguistic Picture of ÚSPĚCH (“SUCCESS”) among Czech Lower Secondary and Upper Secondary School Pupils: Towards the Stereotype of a Successful Person

Karolína Táborská 55

Uplatňování folklórních textů v učebnicích ruštiny pro základní a střední školy jako prostředek rozvoje komunikační kompetence žáků / Th e Use of Folklore Texts in Russian Language Textbooks for Primary and Secondary Schools as a Means of Developing Students‘ Communicative Competence
Lenka Rozboudová – Andrea Holečková 67

Projekty / Projects
Zagadnienia językowe na egzaminie ósmoklasisty w polskiej szkole podstawowej / Language Issues in the Eighth-Grade Exam in a Polish Primary School
Paweł Sporek 85

Opowiadanie autystycznego ucznia szkoły podstawowej (studium przypadku) / Narrative Essay of Primary School Student with ASD Diagnosis (Case Study)
Helena Balcerek 101

Vliv internetových diskuzních komentářů na vyjadřovací prostředky žáků / Infl uence of Internet Discussion Comments on Pupils‘ Use of Language Means
Radka Holanová – Lucie Hlaváčová 119

Analýza souvětí: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky / Analysis of Complex Sentences: a Probe into the Practice of Beginning Students of Czech Language and Literature
Robert Adam 137

Výzkum motivace vyučujících a žáků v jazykovém vyučování: Teorie možných já / Language Teacher and Learner Motivation Research: Possible Selves Theory
Silvie Převrátilová 151

Formativní funkce štítného tvorby: její charakter a specifikace / The Formative Function of Štítný‘s Work: its Character and Specification
Marek Janosik-Bielski 163

Výuka češtiny pro zahraniční studenty na lékařských fakultách v České republice – koncepce, problémy a nové výzvy / Teaching Czech to Foreign Students at Medical Schools in the Czech Republic – Approach, Problems and New Challenges
Eliška Králová 169

Didaktická hra zaměřená na období českého národního obrození aplikovatelná při distanční výuce / Didactic Game Focused on the Period of Czech National Revival Applicableduring Distance Teaching
Gabriela Vlasáková – Lucie Zušťáková 179

Aplikace / Applications
Didaktické využití bajky v literární výchově na 2. stupni zš se zaměřením na rozvoj čtenářských strategií / Didactic Use of Fable in Literary Education at the 2nd Level of Primary School with a Focus on the Development of Reading Strategies
Monika Šindelková 193

Recenze / Reviews
Eva Koželuhová: Čtenářské strategie u předškolních dětí a nečtenářů
Dana Vicherková 213

Propojení bohemistiky s výukou češtiny / Interconnection of Czech studies with the teaching of Czech
Josef Štěpán 217

Zprávy / News
Před sto lety se narodil Antonín Tejnor / Antonín Tejnor Was born One Hunderd Years Ago
Naděžda Kvítková 225

Informace pro přispěvatele 228

Publikováno: 2023-09-20

Celé číslo

Úvodní strany a obsah

Editorial

Zprávy

Zobrazit všechna čísla

Časopis je evidován na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. 3. 2013.  

Jednotlivé příspěvky jsou recenzovány anonymně ve spolupráci redakční rady s okruhem odborníků.

Didaktické studie vycházejí od roku 2004, nejprve v podobě recenzovaného sborníku odborných statí a didaktických aplikací vědeckých poznatků. Od roku 2009 vycházejí jako recenzovaný časopis.

Je to odborný recenzovaný časopis především lingvodidaktického bohemistického zaměření, který ve svých monotematických číslech někdy tyto hranice cíleně překračuje širším záběrem vymezené tematiky a přesahem i do obecně pedagogických a didaktických souvislostí a do dalších předmětů vyučovaných na zvoleném typu školy. Texty jsou publikovány v oddílech Studie (recenzované texty, které posuzují minimálně dva nezávislí recenzenti z jiného pracoviště, než je pracoviště autora textu), Projekty (recenzované texty, které posuzují minimálně dva nezávislí recenzenti z jiného pracoviště, než je pracoviště autora textu), Aplikace, Recenze a Zprávy (texty v těchto rubrikách neprocházejí recenzním řízením). V případě nesouladu posudků dvou recenzentů je vypracováván ještě třetí nezávislý posudek dalším recenzentem z řad odborníků (didaktiků, lingvistů, pedagogů, psychologů). K publikaci se přijímají pouze původní texty, které nebyly publikovány v jiném periodiku, do recenzovaných rubrik jsou zařazeny pouze texty, které prošly recenzním řízením a autor k posudkům textů v případě připomínek přihlédl. V případě, že bude časopisu předložen již publikovaný text a nebude na to v souladu s normami a vydavatelskou etiketou upozorněno nebo nebude-li text alespoň z poloviny upraven, redakce jej i přes případné kladné recenzní řízení vyřadí. Pokud bude text již publikován, upozorní redakce pracoviště autora na autoplagiát. Časopis vychází dvakrát do roka, uzávěrka pro příjem příspěvků do jednotlivých čísel je vždy 1. března a 1. září. V případě recenzí a zpráv lze ve výjimečných případech přijmout i texty dodané později, v průběhu recenzního řízení studií a projektů.