Časopis Pedagogika připravuje monotematické číslo pro rok 2024 na téma Pohoda (well-being) učitelů a žáků ve škole

2023-03-27

Časopis Pedagogika připravuje monotematické číslo pro rok 2024 na téma

Pohoda (well-being) učitelů a žáků ve škole

V posledních letech věnovali odborníci relativně velkou pozornost negativním jevům, které komplikují fungování škol a práci učitelů i žáků samotných. Menší zájem byl zatím o jevy pozitivní, k nimž patří mj. psychická pohoda (well-being) učitelů, žáků a dalších pracovníků školy, třebaže usnadňuje vyučování i učení. Časopis Pedagogika proto otevírá toto důležité, ale u nás málo zpracované téma a chce mu v příštím roce věnovat jedno české monotematické číslo.

Redakční rada uvítá různé typy studií na réma psychická pohoda ve škole (well-being).

 • Studie teoretické, které referují o rozdílných teoretických pohledech, např. rozdíly v definování a chápání pojmu „pohoda“ (well-being) nebo různé typy pohody, např. emocionální, somatická, sociální, pohoda na pracovišti, a jejich vzájemné vztahy.
 • Studie historické, které se zaměřují na filozofické, psychologické aj. základy pojmu pohoda člověka, viz např. práce Aristotela (hédonismus, eudaimonia), práce Johna Stuarta Milla, Abrahama Maslowa aj.
 • Studie přehledové, které shrnují výsledky domácích i zahraničních výzkumů, např. vztahy mezi pohodou učitelů a pohodou jejich žáků; nebo digitální technologie podporující pohodu učitelů ve škole; anebo příprava budoucích učitelů na zvládání zátěže ve škole a udržování osobní pohody (subjective well-being).
 • Studie metodologické, které referují o hlavních metodologických postupech, jimiž se úroveň pohody učitelů, žáků a dalších pracovníků školy měří.
 • Studie výzkumné, které studují ty faktory, jež výrazně ovlivňují úroveň pohody učitelů a dalších pracovníků školy, např. dopady manažersko-byrokratických změn ve školství na pohodu učitelů nebo pohoda učitelů a její vliv na mezilidské vztahy s mnoha zúčastněnými stranami (např. se žáky, rodiči, kolegy, ředitelem apod.); anebo co přispívá ve škole k pocitu pohody u žáků.
 • Analytické zprávy, např. zjištění ČSI o osobní pohodě učitelů a žáků na různých typech a stupních českých škol.
 • Příklady dobré praxe, které se věnují pohodě učitelů a/nebo žáků v určité škole.
 • Je možno též přispět do samostatné rubriky Diskuse, která publikuje jak pozitivní, tak negativní zkušenosti z praxe.

 

Garanty tohoto monotematického čísla budou doc. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., a prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

 

Časový plán přípravy monotematického čísla:

 • Do 15. 6. 2023 zasílejte abstrakty v rozsahu max. 2 stran (3 600 znaků) na adresu pedagogika@pedf.cuni.cz s poznámkou „Monočíslo 2024“. V abstraktu, prosím, uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ (teoretická, přehledová, metodologická, výzkumná studie), předpokládaný rozsah, cíl a obsah příspěvku.
 • Do 15. 7. 2023 budou abstrakty posouzeny a autoři obdrží vyrozumění o dalším postupu.
 • Do 30. 10. 2023 budou odevzdány definitivní podoby studií/textů vycházející z akceptovaných abstraktů. Následně studie projdou standardním recenzním řízením a do 1. 2024 budou autoři požádáni o případné úpravy textů.

Monotematické číslo vyjde cca v polovině roku 2024.