Etické aspekty publikování

Časopis Pedagogika dbá na dodržování etických standardů publikační praxe. Od všech autorů, kteří nabízejí své texty k uveřejnění jako originální studie, vyžaduje čestné prohlášení, že jde o původní a dosud nikde nepublikovaný text (viz Statut časopisu, oddíl II, bod 3b). Autoři na konci dodaného textu v souladu se skutečností uvedou: „Předložený text nebyl dosud publikován, jedná se o text původní a není současně nabízen jiné redakci k publikování”. Pokud text v obměněné podobě již publikován byl nebo je k publikaci připravován, tak autor uvede rozsah podobnosti textů a upřesní, kdy a kde text vyšel, případně kdy je plánováno jeho vydání.

Redakce vyžaduje, aby autoři na konci textu též uvedli, zda u tohoto textu nehrozí potenciální konflikt zájmů (ať už vzhledem k autorovým závazkům k určité instituci, k jeho zapojení do sponzorovaného výzkumu anebo vzhledem k obsahu textu a ke zveřejňovaným údajům). Tím se snaží předcházet případům, kdy tentýž text byl již publikován v jiném časopise nebo byl autorem současně zaslán k uveřejnění do jiného časopisu. Redakce se také snaží zabránit případům plagiátorství (ať už se týkají zkopírování celého textu, anebo jeho dílčích částí z prací jiných autorů bez uvedení původního zdroje).

Časopis Pedagogika dbá na korektivní, dvojitě zaslepené posouzení došlých originálních textů. Autor nezná jména recenzentů a recenzenti neznají jméno autora/autorů posuzovaného textu. Originální texty, které došly do redakce, posuzují nejméně dva odborníci, kteří nejsou z pracoviště autora/autorů a nejsou ani členy výkonné redakce časopisu. Výkonná redakce udržuje databázi recenzentů a sleduje, aby: a) dodržovali kritéria stanovená pro posouzení došlých rukopisů, b) dodržovali potřebný stupeň náročnosti.

1. Etická očekávání

Zodpovědnost výkonné redakce a editorů

 • Zodpovídají za texty, které jsou publikovány v časopise Pedagogika.
 • Rozhodují o došlých textech bez ohledu na komerční, rezortní, politické či skupinové zájmy.
 • Dodržují transparentnost recenzního řízení tak, aby posouzení došlých textů bylo odborně korektní, bralo v úvahu všechna stanovená kritéria, bylo spravedlivé a jeho závěry prokazatelně doložitelné.
 • Uskutečňují redakční politiku i recenzní řízení tak, aby zabránily profesionálnímu pochybení.

Zodpovědnost recenzentů

 • Přijímají texty k recenznímu posouzení se závazkem dodržení dohodnutého termínu vypracování recenzního posudku.
 • Přijímají texty k recenznímu posouzení, u kterých nehrozí konflikt zájmů.
 • O potenciálních konfliktech zájmů informují bezodkladně editora čísla či výkonnou redakci časopisu.
 • Vypracovávají recenzní posudek vždy nezaujatě a s nejlepším odborným vědomím a svědomím podle stanovených požadavků redakce na daný typ textů.

Zodpovědnost autorů

 • Nabízí k publikování pouze takové texty, které jsou vytvořeny eticky korektním způsobem s dodržením všech legislativních pravidel.
 • Prezentují zjištěné výsledky odborně správným způsobem, jasně a jednoznačně, bez smyšlených dat, bez zmanipulovaných výsledků, bez plagiátorství.
 • U empirických výzkumných studií uvedou, že respondenti se výzkumu účastnili vědomě a měli příležitost účast ve výzkumu odmítnout; případně čím byli k účasti ve výzkumu motivováni.
 • Popíší své metodické postupy dostatečně podrobně a přesně; tedy tak, aby se daly zopakovat a ověřit dalším nezávislým výzkumem. Uvedou, jakými postupy byla data získána a zpracována; pokud byla některá data vyřazena, specifikují jejich rozsah a důvody, které k tomu vedly.
 • Pokud autoři textu převezmou z jiného díla obrázek či schéma a zařadí ho do své studie, uvedou, že mají souhlas autora/vydavatele k tomuto převzetí.
 • Autoři se vyvarují selektivního citování literárních zdrojů. Jde o případy, kdy nepodají korektní přehled celého spektra názorů na zkoumané téma, ale účelově vybírají jen některé.
 • Uvedou, kterou institucí či kterým grantem byla jejich práce podpořena.
 • Uvedou, pokud je práce dílem několika autorů, že s výslednou podobou textu souhlasili všichni autoři a všichni berou na sebe odpovědnost za podobu a vyznění celého textu.
 • Jsou-li rozdíly v podílu autorů výsledného textu, odrazí se to v pořadí autorů, příp. v publikované poznámce o jejich osobním podílu na jednotlivých částech práce.
 • Uvedou okolnosti, které svědčí o příp. konfliktu zájmů.

Zodpovědnost vydavatele

 • Vytváří podmínky pro činnost redakční rady a výkonné redakce časopisu v souladu se Statutem časopisu.
 • Dbá o to, aby členové redakční rady a výkonné redakce byli respektovaní odborníci v oboru a aby zastoupení členů z pracoviště vydavatele bylo v obou orgánech menší než poloviční.
 • Nezasahuje do procesů posuzování textů.
 • Vytváří podmínky pro vydávání časopisu v tištěné i elektronické podobě.

2. Řešení neetického chování

Identifikace neetického chování

 • Neetické chování může být identifikováno bez časového omezení a bez ohledu na pozici toho, kdo se neetického chování dopustil.
 • Podnět k vyšetření neetického chování může podat kdokoliv z autorů článků, recenzentů, členů výkonné redakce, či vydavatele nebo i čtenář časopisu.
 • Důkazy o neetickém chování shromažďuje výkonná redakce časopisu. V případě neetického chování výkonné redakce je shromažďuje vydavatel.
 • Důkazy o neetickém chování jsou archivovány.

Vyšetření neetického chování

 • Zodpovědnost za vyšetření neetického chování má výkonná redakce.
 • Zodpovědnost za vyšetření neetického chování výkonné redakce přebírá vydavatel časopisu.

Malé přestupky

 • V případě menších přestupků je na ně dotyčná osoba písemně upozorněna výkonnou redakcí, případně vydavatelem.
 • Dotyčné osobě je poskytnut prostor pro nápravu a je vyžadováno písemné vysvětlení daného přestupku.

Vážná pochybení

 • Výkonná redakce, případně vydavatel shromažďuje důkazy o neetickém chování.
 • Rozhodnutí o věrohodnosti důkazů a důsledcích neetického chování činí redakční rada časopisu.

Důsledky neetického chování

 • Editor či člen redakce může být v případě pochybení odvolán z této funkce v souladu se Statutem časopisu Pedagogika.
 • V případě pochybení vydavatele bude o tomto informována odborná komunita prostřednictvím webových stránek časopisu. Současně s tím budou publikovány informace o nápravných krocích.
 • V případě pochybení autorů či recenzentů bude s nimi přerušena spolupráce na stanovenou dobu odpovídající míře pochybení. Dotyčné osoby budou o tomto písemně informovány.
 • Při vážném pochybení autora v případě rukopisné podoby díla, které bylo teprve zasláno k uveřejnění, výkonná redakce odmítne text publikovat a vrátí ho autorovi s příslušným negativním komentářem.
 • Při vážném pochybení autora v případě, kdy již studie byla publikována a pochybení bylo odhaleno dodatečně, uvědomí výkonné redakce o zjištěné skutečnosti autora. V časopise i na webové stránce časopisu bude zveřejněno negativní stanovisko výkonné redakce k této studii.