Přijímání textů a recenzní řízení studií

 1. Autor vloží svůj text do redakčního systému OJS dle pokynů k odevzdávání rukopisů v části Pro autory. Autor takto zašle text ve dvou verzích: 1. V plné verzi určené k publikování spolu s dalšími požadavky redakce na údaje o autorovi či autorech, 2. V anonymizované verzi. Je zodpovědností autora anonymizovat text tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost identifikace jeho, příp. spoluautorů. Pokud je text doplněn přílohami či obrázy, je třeba tyto soubory do redakčního systému přiložit.
 2. Autor je obvykle do týdne vyrozuměn o tom, že redakce časopisu text obdržela (prostřednictvím e-mailu nebo přímo v redakčním systému).
 3. Výkonná redakce rozhodne, zdali text bude postoupen do recenzního řízení či nikoli. Rozhodnutí probíhá na základě posouzení členů výkonné redakce, případně může výkonná redakce požádat o předběžné posouzení externí odborníky. Autor je o výsledku informován elektronicky zpravidla do 21 dnů od zaslání textu redakci.
 4. Text je postoupen do prvního kola recenzního řízení v anonymizované verzi. Text recenzují dva nezávislí recenzenti, kteří nejsou z pracoviště autora, který text zaslal, a kteří nejsou členy výkonné redakce. Recenzenti mají rozhodnout, zdali má být text zveřejněn bez úprav, s úpravami (ty specifikují), či zdali má být text vyřazen z recenzního řízení, neboť nesplňuje nároky kladené na odborné texty časopisu Pedagogika.

Recenzní posudky zohledňují zejména následující kritéria hodnocení:

 • téma koresponduje s profilem časopisu Pedagogika
 • text splňuje formální náležitosti
 • odborná úroveň textu
 • originalita textu
 • respektování doporučeného rozsahu

Pokud se návrhy recenzentů výrazně liší, vyžádá si redakce zpravidla další recenzní posudek. Maximálně se vyžadují až 4 recenzní posudky. O přijetí či nepřijetí rukopisu k publikování rozhoduje výkonná redakce společně na pravidelných jednáních. K rozhodnutí může redakce dospět i na základě elektronické komunikace.

Jelikož je celé recenzní řízení anonymní, komunikuje autor s vedoucím redaktorem, případně jím pověřenou osobou z technické redakce. Komunikace probíhá elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím redakčního systému).

 1. První kolo recenzního řízení je zpravidla tříměsíční (od data rozhodnutí o přijetí textu do recenzního řízení). V této lhůtě je autor výkonným redaktorem informován o výsledku recenzního řízení a jsou mu zaslány recenzní posudky. Pokud byl text dvěma posudky a redakční radou vyhodnocen jako text nesplňující kritéria publikování v časopise Pedagogika, je recenzní řízení ukončeno. Pokud byly recenzenty navrženy body k přepracování či doplnění, jsou posudky poslány autorovi. Pokud byl text přijat beze změn, je autor informován o předpokládaném zařazení jeho textu k vydání.
 2. Pokud byl autor vyzván k doplnění textu, pokračuje druhé kolo recenzního řízení. Na výzvu k úpravě či doplnění textu reaguje autor do jednoho měsíce. V této lhůtě buď zašle výkonnému redaktorovi doplněný či upravený text spolu s průvodním vyjádřením o tom, zda a jak jednotlivé připomínky recenzentů zapracoval, nebo mu sdělí, že text stahuje z recenzního řízení, případně požádá o prodloužení doby na úpravu textu (maximálně 6 měsíců od obdržení připomínek recenzentů). Pokud redakce neobdrží od autora zprávu do 1 měsíce od zaslání připomínek recenzentů, předpokládá, že autor z druhého kola recenzního řízení sám odstoupil, a text může být vyřazen.
 3. Po obdržení opraveného či doplněného textu redakce text zhodnotí a zpravidla jej zasílá recenzentům, kteří žádali o doplnění a opravu texty. Recenzenti se vyjádří, zdali je text řádně doplněn/upraven. Pokud se vyjádří recenzenti kladně a vysloví souhlas s publikováním textu, je text přijat a autor je o této skutečnosti informován obvykle do jednoho měsíce od opětovného zaslání textu. Současně je informován o přibližném termínu zveřejnění textu.

Pokud se recenzenti vyjádří o opraveném textu záporně a nedoporučí jej v zaslané podobě k publikování, je druhé kolo recenzního řízení ukončeno.

Pozn.: Časopis od autorů nepožaduje poplatky za podání a zpracování příspěvku (APC). Copyright vydavatel ponechává autorům bez omezení.