Statut časopisu Pedagogika

I.    

Právní postavení

1)    Odborný časopis Pedagogika (dále časopis) je tiskové a elektronické periodikum, jehož vydavatelem je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Vydávání časopisu je povoleno rozhodnutím MK ČR, ISSN 0031-3815 (tisk), ISSN 2336-2189 (online). Časopis je vydáván zpravidla ve čtvrtletní periodě: v březnu, červnu, září a prosinci. V tištěné podobě vychází od roku 1951 a je recenzován. Jednotlivá čísla časopisu vydaná tiskem jsou uveřejněna i v elektronické podobě na internetových stránkách časopisu.

II.

Zaměření

1)    Posláním časopisu je být moderním akademicky orientovaným periodikem zprostředkovávajícím informace z oblasti výchovy, vzdělávání a školství v národní i mezinárodní perspektivě.

2)    Časopis Pedagogika plní následující cíle:

a)    publikuje teoretické, historické, přehledové, metodologické a výzkumné studie v oborech souvisejících s výchovou a vzděláváním, zaměřuje se na širší témata výchovy a vzdělávání, na metodologii a teorii věd o výchově a vzdělávání, jakož i na koncepční otázky vzdělávací politiky a její dopady; z věd o výchově a vzdělávání poskytuje prostor nejen tradičním disciplínám, ale také příspěvkům z oborových didaktik a z nově se konstituujících oborů.

b)    přináší původní empiricky orientované studie z oborů souvisejících s výchovou a vzděláváním uvedených výše;

c)    iniciuje témata pro monotematická čísla, kriticky komentuje a  analyzuje aktuální témata vzdělávací, výchovné a školsko-politické praxe;

d)    iniciuje a zveřejňuje odborné diskuse;

e)    přináší analytické zprávy o odborných profesních akcích celostátního charakteru nebo o mezinárodních akcích;

f)    zveřejňuje odborné recenze publikací a jiných informačních zdrojů;

g)    běžnou součástí časopisu jsou úvodník, studie, analytické zprávy a recenze, případně diskusní příspěvky na aktuální témata.

3)    a) Časopis vychází nejméně 5krát ročně, jedno z čísel je vždy cizojazyčné. Zpravidla jedno číslo ročně je monotematické.

b) Články v národních číslech jsou publikované v jazyce  českém nebo slovenském, v cizojazyčných číslech převážně v jazyce anglickém, abstrakta vědeckých článků jsou uváděna v anglickém jazyce. Pokud je text pro účely publikování v tištěném čísle přeložen, v elektronické podobě je publikován text rovněž v jazyce originálu.

c) V recenzním řízení každý příspěvek, zamýšlený k zařazení do rubrik studie (viz výše II. 2 a), b)) projde anonymním posouzením, přičemž jednotlivé příspěvky posuzují vždy dva nezávislí recenzenti. Ani jeden z recenzentů nesmí být členem výkonné redakce nebo pracovníkem stejného pracoviště jako autor či spoluautoři posuzovaného příspěvku. V průběhu celého recenzního řízení je zachována anonymita jak autora příspěvku, tak recenzentů. Pokud dojde k nesouladu mezi posudky, redakce si může vyžádat třetí – tzv. supervizní posudek, kde nezávislý posuzovatel může být (podle uvážení redakce) seznámen i s předchozími posudky. Přesná pravidla recenzního řízení jsou popsána na internetových stránkách časopisu http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/.

d) Časopis uveřejňuje výhradně původní a dosud nepublikované texty, což autor doloží čestným prohlášením.

e) Před zařazením textu do recenzního řízení výkonná redakce posoudí, zda text splňuje základní kriteria pro publikování v časopise Pedagogika. O nezařazení příspěvku vedoucí redaktor informuje autora(y) příspěvku a členy výkonné redakce.

f) Příspěvky do rubrik Diskuse, Recenze a Analytické zprávy procházejí pouze redakčním čtením některým z pověřených členů výkonné redakce.

III.

Cílová skupina čtenářů

1)    odborná veřejnost, zejména učitelé středních a vysokých škol

2)    výzkumní pracovníci

3)    pracovníci decizní sféry ve školství

4)    studenti vysokých škol

5)    zájemci o rozvoj věd o výchově

IV.

Ekonomické podmínky

1)    Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy jako vydavatel odpovídá za nakládání s finančními prostředky a hospodaření s nimi. O nákladech a výnosech vede účetní doklady v souladu s právními předpisy.

2)    Návrh rozpočtu časopisu sestavuje vedoucí Vydavatelství a po projednání s předsedou národní redakční rady a vedoucím redaktorem ho předkládá ke schválení děkanovi Pedagogické fakulty nejpozději do konce února, tak aby mohl být zahrnut do rozpočtu fakulty na příslušný rok.

3)    Vydávání časopisu je financováno z rozpočtu fakulty a příjmů z předplatného.

4)    Autoři příspěvků, překladatelé a recenzenti časopisu Pedagogika mohou být (za předpokladu splnění daných podmínek týkajících se především obsahu a rozsahu příspěvku) odměněni. O výši odměny a podmínkách rozhoduje vydavatel při uzavírání smluv, objednávek překladů, recenzentů a autorů.

5)    Členové výkonné redakce mohou být (za předpokladu splnění podmínek stanovených vydatelem pro práci výkonné redakce) odměněni.

6)    Předplatné časopisu je příjmem vydavatele a bude použito výhradně pro krytí výdajů spojených s vydáváním časopisu. Výši předplatného navrhuje vedoucí Vydavatelství a předkládá ho ke schválení národní redakční radě.

7)    O případném ukončení vydávání časopisu může rozhodnout vydavatel (Pedagogická fakulta UK).

V.

Orgány časopisu

1)    Na odborné přípravě časopisu se podílejí tři orgány: a) mezinárodní redakční rada pod vedením děkana Pedagogické fakulty UK v Praze nebo jím pověřeného proděkana; b) národní redakční rada pod vedením předsedy redakční rady; c) výkonná redakce pod vedením vedoucího redaktora.

2)    Přípravu časopisu k tisku a správu webových stránek časopisu včetně elektronického publikování zajišťuje technická redakce.

3)    Podmínky pro práci mezinárodní redakční rady, národní redakční rady, výkonné redakce i technické redakce, koordinaci činností a kontrolu výsledků jejich práce zajišťuje děkan Pedagogické fakulty UK nebo jím pověřený proděkan.

VI.

Mezinárodní redakční rada

1)    Mezinárodní redakční rada časopisu je složena nejméně ze 7 členů, jmenovaných děkanem Pedagogické fakulty UK v Praze. Předsedou mezinárodní redakční rady je děkan Pedagogické fakulty UK v Praze nebo jím pověřený proděkan. Členové mezinárodní redakční rady, vyjma předsedy, jsou ze zahraničí.

2)    Členství v mezinárodní redakční radě je čestné a nehonorované. Funkční období mezinárodní redakční rady je 3leté. Člen redakční rady může být jmenován i na další funkční období.

3)    Mezinárodní redakční rada se podílí na přípravě cizojazyčných čísel časopisu. Vyjadřuje se zejména k návrhům témat (pokud jde o monotematické číslo), k výběru editorů, navrhuje možné recenzenty došlých textů, ve sporných případech předkládá doporučující rozhodnutí.

4)    Členové mezinárodní redakční rady jsou informováni o jednání národní redakční rady, o činnosti výkonné redakce, o vydávání časopisu v uplynulém roce i o výhledu a záměrech pro další období.

5)    V naléhavých případech může předseda mezinárodní redakční rady svolat prezenční zasedání mezinárodní redakční rady časopisu.

VII.

Národní redakční rada

1)    Národní redakční rada časopisu je složena nejméně z 11 členů, jmenovaných děkanem Pedagogické fakulty UK v Praze. Rada má více než polovinu externích členů, tj. členů, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele. Členy národní redakční rady jsou vždy předseda národní redakční rady, děkan fakulty, vedoucí redaktor a zástupce vedoucího redaktora. Členy národní redakční rady navrhuje předseda národní redakční rady, jehož jmenuje a odvolává děkan Pedagogické fakulty UK v Praze.

2)    Členství v národní redakční radě je čestné a nehonorované. Funkční období národní redakční rady je 3leté. Člen národní redakční rady může být jmenován i na další funkční období.

3)    Národní redakční rada se schází zpravidla jednou ročně, aby zhodnotila uplynulý rok vydávání časopisu a prodiskutovala koncepci na příští období. Její závěry mají charakter doporučení.

4)    V naléhavých případech může předseda národní redakční rady, případně děkan fakulty, svolat mimořádné zasedání národní redakční rady časopisu.

5)    Vedení Pedagogické fakulty a vědecká rada Pedagogické fakulty jsou pravidelně informovány o výstupech ze zasedání národní redakční rady časopisu prostřednictvím předsedy národní redakční rady.

VIII.

Výkonná redakce

1)    Předseda národní redakční rady navrhuje složení výkonné redakce, včetně vedoucího redaktora, jeho zástupce a členů redakce děkanovi Pedagogické fakulty UK. Výkonná redakce má nejméně 5 členů. Její funkční období je tříleté, ale po jeho uplynutí mohou být jmenováni i na další funkční období. Výkonná redakce má více než polovinu externích členů, tj. členů, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele.

2)    V čele výkonné redakce časopisu stojí vedoucí redaktor. Vedoucího redaktora, jeho zástupce a členy výkonné redakce jmenuje a odvolává děkan fakulty.

3)    Výkonná redakce se schází minimálně čtyřikrát ročně. Naléhavé záležitosti jsou řešeny elektronicky, příp. hlasování per rollam.

4)    Zasedání výkonné redakce řídí vedoucí redaktor, příp. jeho zástupce. Na zasedání výkonné redakce mohou být přizváni i editoři monotematických čísel, příp. další odborníci.

5)    Za zajištění obsahové náplně jednotlivých čísel je zodpovědný vedoucí redaktor, který může ve vztahu k jednotlivým rubrikám tuto povinnost delegovat na zástupce vedoucího redaktora, členy výkonné redakce, případně další pověřené osoby.

6)    Výkonná redakce zodpovídá za proces recenzního řízení a dodržování etických aspektů publikování. Proces recenzního řízení i etické aspekty publikování jsou uveřejněny na internetových stránkách časopisu http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/.

7)    Vedoucí redaktor informuje děkana nebo pověřeného proděkana fakulty o činnosti a záměrech výkonné redakce nejméně jedenkrát ročně na zasedání národní redakční rady.

8)    Při výkonu činnosti se vedoucí redaktor zodpovídá děkanovi (pověřenému proděkanovi), mezinárodní redakční radě a národní redakční radě, které každoročně předkládá zprávu o činnosti výkonné redakce a vydávání časopisu.

9)    Vedoucí redaktor předkládá mezinárodní redakční radě a národní redakční radě návrhy na změny v koncepci časopisu a ve složení výkonné redakce.

10)    Vedoucí redaktor řídí práci technické redakce.

IX.

Technická redakce

1)    Personální obsazení technické redakce zajišťuje děkan Pedagogické fakulty UK v Praze. Členy technické redakce jsou vždy vedoucí redaktor, případně jím pověřený zástupce vedoucího redaktora, další dva členové výkonné redakce, vedoucí Vydavatelství a technická a jazyková redaktorka.

2)    Děkan Pedagogické fakulty UK v Praze zajišťuje prostorové, technické a ekonomické předpoklady pro práci technické redakce; zprávu o kvalitě a efektivnosti tohoto zajištění předkládá vedoucí vydavatelství každoročně redakční radě na jejím zasedání.

3)    Činnost technické redakce je řízena vedoucím redaktorem na základě pokynů a doporučení výkonné redakce.

4)    Technická redakce vede databázi odběratelů časopisu, databázi autorů a databázi recenzentů. Uvedené databáze jsou majetkem vydavatele a při jejich vedení musí být zohledněny požadavky zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Bez souhlasu děkana nesmí být využity k jiným účelům.

5)    Technická redakce zajišťuje styk s předplatiteli, přípravu textů k tisku, jazykové korektury, styk s tiskárnou, překlady a evidenci překladatelů korespondenci s nimi a zpracovávání administrativních podkladů pro jednání výkonné redakce.

6)    Technická redakce zajišťuje internetové stránky časopisu, připravuje a vystavuje elektronické materiály a odpovídá za průběžnou aktualizaci internetových stránek časopisu. Zajišťuje zvýšení dostupnosti textů v prostředí internetu a o jejich indexování a zařazování do odborných databází a vyhledavačů.

X.

Technické parametry

1)    Náklad časopisu činí zpravidla 250 výtisků. Počet a podmínky zasílání časopisu členským organizacím je upraven závazným rozhodnutím děkana Pedagogické fakulty UK v Praze. Informace o změnách registruje a v databázi odběratelů časopisu aktualizuje technická redakce.

2)    Vedení fakulty stanovuje cenu jednotlivého čísla časopisu. O odběratelích, kterým bude v zájmu vlastní prezentace časopis poskytován pravidelně zdarma, rozhoduje po konzultaci s vedoucím redaktorem a případně dalšími členy výkonné redakce nebo technické redakce děkan fakulty.

3)    Časopis je tištěn ve formátu A5. Obálka i vnitřní strany jsou tištěny v kvalitě matná křída. Počet stran každého čísla je zpravidla 100 tištěných stran.

XI.

Odpovědnost vydavatele

1)    Vydavatel je dle tiskového zákona odpovědný za obsah časopisu.

2)    Vydávání časopisu se řídí příslušnými zákony: tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů ve znění dle zákona č. 302/2000 Sb.; zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb.; zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3)    Kontrola zaměření časopisu probíhá na třech úrovních: na úrovni mezinárodní redakční rady, na úrovni národní redakční rady a na úrovni výkonné redakce (viz též VIII. 10). K zaměření časopisu se vyjadřuje děkan Pedagogické fakulty UK v Praze nebo jím pověřený proděkan.

4)    Vydavatel vytváří dostatečné prostorové, ekonomické, personální a technické podmínky pro vydávání časopisu.

XII.

Závěrečná ustanovení

1) Vydavatel může rozhodnout o ukončení vydávání časopisu; v tomto případě veřejně vyhlásí ukončení vydávání časopisu.

2) Změny tohoto statutu je oprávněn provádět pouze děkan Pedagogické fakulty UK v Praze.

3) Tento statut vstupuje v platnost a účinnost dne 1.1.2015.

V Praze dne 1. 5. 2015
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., v. r.
děkanka fakulty