Využívání médií při autonomním učení se češtiny jako cizího jazyka u osob s mezinárodní ochranou

Autoři

  • Petr Pytlík Masarykova univerzita

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2303

Klíčová slova:

čeština jako cizí jazyk, jazyková integrace, role médií při autonomním učení se jazyků

Abstrakt

Článek představuje výsledky šetření, které proběhlo mezi osobami s mezinárodní ochranou v České republice v letech 2020–2022 a bylo zaměřeno na otázku využívání médií při autonomním učení se češtiny jako cizího jazyka. Hlavním cílem bylo zjistit, nakolik se z pohledu osob s mezinárodní ochranou projevil nástup nových médií v autonomním, ale i řízeném rozvoji řečových dovedností v češtině jako druhém jazyku, a – pokud došlo k zásadním změnám – na které dovednosti je nutno se v integračních jazykových kurzech češtiny nově zaměřit.

Metody – V rámci šetření proběhlo celkem 27 strukturovaných rozhovorů s kvalifikováním odpovědí v dotazníku, které byly posléze interpretovány na základě fenomenologické analýzy.

Výsledky a závěry – Z šetření vyplynulo, že osoby s mezinárodní ochranou jsou dobře obeznámeny s možnostmi využití médií při autonomním učení se češtiny a že za tímto účelem cíleně využívají jak tradiční, tak nová média. Současně bylo možno vysledovat, že jsou si vědomy rozdílů v rozvoji jednotlivých řečových dovedností. Zejména rozvoj produktivních dovedností, tedy mluvení a psaní, očekávají od jazykových integračních kurzů nabízených státem.

Reference

AbuJarour, S., & Krasnova, H. (2017). Understanding the role of ICTS in promoting social inclusion: The case of Syrian refugees in Germany. Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (ECIS), Guimarães, Portugal, June 5-10, 2017 (s. 1792-1806). Dostupné z http://aisel.aisnet.org/ecis2017_rp/115

Andrade, A. D., & Doolin, B. (2016). Information and communication technology and the social inclusion of refugees. MIS Quarterly, 40(2), 405-416.

https://doi.org/10.25300/MISQ/2016/40.2.06

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. (2022). Závěrečná zpráva o organizaci jazykových kurzů v rámci Státního integračního programu, rok 2021. Dokument MV a MŠMT, k nahlédnutí u MŠMT, odbor základního vzdělávání.

Brouček, S., Hrubý, K., & Měšťan, A. (Eds.) (2001). Emigrace a exil jako způsob života. II. Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu. Praha: Karolinum.

Čechová, M., & Zimová, L. (2001). Multietnická komunikace, zvláště ve škole. Naše řeč, 84, 57-61.

Charitonos, K., & Kukulska-Hulme, A. (2017). Community-based interventions for language learning among refugees and migrants. Proceedings of HCI and Refugees Workshop, Communities & Technologies, France, July 2017. Dostupné z https://www.researchgate.net

Hann, N. B. (2017). Beyond pastoral: The role of family in second language learning experiences of adults. English Scholarship Beyond Borders, 3(1), 29-49.

Havlíková, D., & Zicháčková, K. (2021). Role médií při osvojování češtiny jako cizího jazyka. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (s. 49-60). Praha: Akropolis.

Janovec, L., & Rangelova, A. (2006). Řečová integrace příslušníků minorit. Lidé města, 8(1). Dostupné z https://lidemesta.cuni.cz/LM-654.html

Krchová, A., & Víznerová, H. (2008). Příležitosti a bariéry integrace azylantů a azylantek do české společnosti z pohledu žen a mužů. (Online). Dostupné z https://migraceonline.cz

Macek, J. (2011). Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Možný, I. (2002). Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál.

Müllerová, O., Hoffmannová, J., & Schneiderová, E. (1992). Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H&H.

Rákoczyová, M., & Trbola, R. (2008). Lokální strategie integrace cizinců v ČR. Praha: VÚPSV.

Schebelle, D., Kubát, J., & Bareš, P. (2018). Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky. Praha: VÚPSV.

Šatava, L. (2001). Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace. Praha: Cargo.

Šišková, T. (Ed.). (2001). Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál.

Škodová, S., & Cvejnová, J. (2017). Jazyková integrace a komunikace s cizinci (úroveň A2). Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Záleská, V., Brabcová, I., & Horská, J. (2013). Znalost českého jazyka u cizinců jako významný faktor sociální integrace. Fórum sociální politiky, 4, 26-28.

Stahování

Publikováno

2024-01-18

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná