K problematice tělesných trestů ve vývoji rodinné výchovy a školního vzdělávání

Autoři

  • Karel Rýdl
  • Helena Zitková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2023.2701

Klíčová slova:

společnost, škola, dítě, žák, učitel, rodič, tělesné tresty, nové paradigma, mezinárodní standard

Abstrakt

Předmětem následujícího textu je poskytnutí přehledu vývoje problematiky tělesných (fyzických) trestů v českých zemích jako logického zdroje současného stavu názorů na fyzické trestání dětí. Pod vlivem nového paradigmatu v pojetí dítěte se postupně mění společenský pohled na řadu pedagogických kategorií, včetně trestů, i když jde o proměnu velmi zdlouhavou. Autoři se opírají o nové poznatky neurověd, které prokazují negativní vliv trestů na zdravý vývoj dítěte a potvrzují dosavadní intuitivní výsledky respektujících a nenásilných pedagogických přístupů ve školách i při výchově v rodině. Z české legislativy je zřejmé, že ve školách nejsou tělesné tresty přípustné, nicméně nepřípustnost tělesných trestů v rodinném prostředí není nikde deklarativně ukotvena, ačkoli byla Česká republika na tento nedostatek upozorněna Evropským výborem pro sociální práva již v roce 2015. Závěrečná část textu je věnována aktuálnímu stavu problematiky, jak ji vnímá i pod mezinárodním vlivem nejen široká veřejnost, ale také česká justice a současné politické elity. Autoři tak v textu nahlížejí na aktuální společenskou diskusi o tématu tělesných trestů a proces implementace nového ustanovení do platné české legislativy.

Reference

Blanenský deník. (2021, 29. září). Anketa: Facka žákovi? Učitelé na jihu Moravy problémy s žáky řeší domluvou. Blanenský deník. Dostupné z https://blanensky.denik.cz

Boubínová, M. (2022, 14. února). Preferuji jiné druhy výchovy než dát občas dětem na zadek, ale nechme to na rodinách, říká Fiala. Deník N. Dostupné z https://denikn.cz

Council of Europe. (2013). Processed complaints. (Online). Dostupné z https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints.

Česká televize. (2014). Bít a nebít. Dokumentární film.

ČTK & iDnes.cz. (2022, 2. února). "Fackovacího" Jurečku vyzvali experti, aby se vymezil proti násilí na dětech. iDnes.cz. Dostupné z https://www.idnes.cz

Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy. (1976). Praha: SPN.

Dragoun, R., & Doubravová, B. (2022, 27. ledna). Pohlavek dítěti může vymezit hranice, nechci ho rodičům zakazovat, říká Jurečka. Aktuálně.cz. Dostupné z https://zpravy.aktualne.cz

Drtilová, Z. (2008, 8. března). Výchovný pohlavek je nejlepší trest, tvrdí čtenáři. Deník.cz. Dostupné z https://www.denik.cz

Evropský výbor pro sociální práva. (2015). Rozhodnutí o odůvodněnosti stížnosti č. 96/2013 Association for the Protection of All Children (APPROACH) Ltd. proti České republice. Dostupné z https://www.justice.cz

Felbiger, J. I. (1768). Eigenschaften, Wissenschaften und Bezeigen Rechtsschaffener Schulleute. Sagan.

Ferguson, C. J. (2013). Spanking, corporal punishment and negative long-term outcomes: A meta-analytic review of longitudinal studies. Clinical Psychology Review, 33(1), 196-208.

https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.11.002

PMid:23274727

Gershoff, E. T., & Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and child outcomes: Old controversies and new meta-analyses. Journal of Family Psychology, 30(4), 453-469.

https://doi.org/10.1037/fam0000191

PMid:27055181 PMCid:PMC7992110

Gordon, T. (2012). Výchova bez poražených: Řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi. Praha: Malvern.

Gordon, T. (2015). Škola bez poražených: Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Praha: Malvern.

Greven, P. J. (1990). Spare the child: The religious roots of punishment and the psychological impact of physical abuse. New York: Knopf.

Heilmann, A., Mehay, A., Watt, G. R. et al. (2021). Physical punishment and child outcomes: A narrative review of prospective studies. The Lancet, 398(10297), 355-364.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00582-1

PMid:34197808

Janko, M. (2021, 29. července). Výchovný pohlavek? Jen výjimečně, říkají rodiče. Deník.cz. Dostupné z https://www.denik.cz

Justice.cz. - Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP. (2022). Zápis z osmého zasedání Kolegia expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva konaného dne 15. listopadu 2022. Dostupné z https://www.justice.cz

Kádner, O. (1929). Vývoj a dnešní soustava školství. Díl I. Praha: Sfinx.

Kang, J. (2022). Spanking and children's social competence: Evidence from a US kindergarten cohort study. Child Abuse & Neglect, 132:105817.

https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105817

PMid:35926250

Kolegium expertů. (2022). Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP a provádění Úmluvy. Podklady na osmé zasedání. Ministerstvo spravedlnosti ČR - Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Dostupné z https://www.justice.cz

Komenský, J. A. (1926). Didaktika česká. Praha: I. L. Kober.

Komenský, J. A. (1973a). Didactica. COO, 11. Praha: Academia.

Komenský, J. A. (1973b). Informatorium školy mateřské. COO, 11. Praha: Academia.

Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová, T. (1990). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála.

Koukolík, F. (2006). Sociální mozek. Praha: Karolinum.

Koukolík, F. (2008). Vzpoura deprivantů. Praha: Galén.

Lajkep, T. (2012, 7. března). Škoda facky… I dnes platí, že děti mají rozum na zadečku. MF Dnes.

Lenderová, M. (ed.) (2021). Velké dějiny zemí Koruny české: Dětství. Praha: Paseka.

Liga otevřených mužů. (2018, 5. listopadu). Fyzické tresty využívají 2/3 českých rodičů. https://ilom.cz

Lindner, G. A. (1884). Körperliche Züchtigung. In Enzyklopädisches Handbuch der Erziehungskunde mit besonderer Berücksichtigung des Volksschulwesens (s. 446-449). Wien: A. Pichler's Witwe & Sohn.

Mach, J. (2022, 22. září). Novela zákona má tělesné tresty na dětech označit za nepřijatelné, říká Laurenčíková. Novinky.cz. Dostupné z https://www.novinky.cz

Mertin, V. (2013). Výchova bez trestů. Praha: Wolters Kluwer.

MPSV. (2020). Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029 schválená usnesením vlády č. 1323 ze dne 14.12.2020. Právo na dětství. Dostupné z https://www.mpsv.cz

MPSV. (2020-2022). Roční výkazy o výkonu sociálně právní ochrany dětí v letech 2020-2022. Statistiky. Dostupné z https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky-1

Nařízení. (1870). Nařízení vydané od ministra záležitostí duchovních a vyučování, jímžto se vydává řád školní a vyučovací pro obyčejné školy obecné. Říšská sbírka zákonů, částka XLII-105. Dostupné z http://is.muni.cz

Nováčková, J., & Nevolová, D. (2020). Respektovat a být respektován: Cesta k sebeúctě a zodpovědnosti. Praha: Peoplecomm.

Nováčková, J., Hořejšová, P. J., & Šíp Staňková, Z. (2022, 30. ledna). Otevřený dopis ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi. Dostupné z https://detijsoutakylidi.cz/otevreny-dopis/

Pavlík, O. (1963). Mravná výchova I. Bratislava: SPN.

Pavlík, O. (1985). Trest. In Pedagogická encyklopedie Slovenska. Díl II. Bratislava: Veda.

Placák, P. (2021). Škola od svatého Norberta. Brno: Torst.

Ratpert / Ekkehard IV. (2020). Osudy Svatohavelského kláštera. Překl. Jana Nechutová. Praha: Argo.

Rutschky, K. (Ed.) (1977). Schwarze Pädagogik. Berlin: Ullstein.

Rýdl, K. (1998). Obrázky z minulosti školy u sv. Jindřicha v Praze. Praha: ZŠ Eduarda Štorcha.

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. (1948), částka 38 z 10. května 1948.

Švancar, R. (2012, 10. ledna). Zdeněk Helus. Rozhovor. Učitelské noviny, 115(2), s. 2.

Valenta, J. (2015). Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023. Olomouc: ANAG.

Vláda ČR. (2021). Follow-up rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci č. 96/2013 - Approach proti České republice. Zpráva předložená vládou České republiky dne 21. prosince 2021. Dostupné z https://justice.cz

Vošahlíková, P. (2016). Rákoska v dílně lidskosti: Česká škola v 19. století očima účastníků. Praha: Academia.

Výbor OSN pro práva dítěte. (2021). Závěrečná doporučení ke spojené páté a šesté pravidelné zprávě České republiky. CRC/C/CZE/CO/5-6. Dostupné z https://www.vlada.cz

Výbor zákonů školských. (1938). Školní a vyučovací řád pro školy obecné a měšťanské a pro školy (třídy) pomocné. Výnos Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 30. července 1037, č. 105513-1. Praha: Československý kompas. Dostupné z http://librinostri.catholica.cz

Vyhláška č. 291/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole. Sbírka zákonů, částka 53/1991.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Sbírka zákonů, částka 11/2005.

Vyjádření vlády ČR. (2013). Vyjádření vlády České republiky ke kolektivní stížnosti podané na ČR pro porušování Evropské sociální charty z důvodu absence právní úpravy výslovného zákazu tělesných trestů dětí v rodině, ve škole a dalších institucích a místech. Dostupné z https://www.mpsv.cz

WHO. (2021). Corporal punishment and health. Geneva: WHO. Dostupné z https://www.who.int

Zajac, L. (2022, 13. února). Facka nebo pohlavek? Jurečkova metoda není pro 40 procent fyzický trest. iDnes.cz. Dostupné z https://www.idnes.cz

Zákon ze dne 28. července 1917, o služebním poměru učitelstva na státních středních a nižších učilištích (o služební pragmatice učitelstva). Praha: Nákladem ÚSČP.

Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon). Sbírka zákonů, částka 18/1953.

Zákon č. 76/1978 Sb., zákon České národní rady o školských zařízeních. Sbírka zákonů, částka 17/1978.

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon). Sbírka zákonů, částka 5/1984.

Zákon č. 171/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon). Sbírka zákonů, částka 30/1990.

Zákon č. 210/1998 Sb., o rodině. Sbírka zákonů, částka 73/1998.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Sbírka zákonů, částka 190/2004.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Část druhá - Rodinné právo. Sbírka zákonů, částka 22/2012.

Zápis z expertního zasedání. (2021). Zápis z expertního zasedání k tělesnému trestání dětí a k výkonu rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci Approach proti České republice konaného dne 9. listopadu 2021. Dostupné z https://www.justice.cz

Ziegler, J. L. (1826). Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů, 4(1), 3-12.

Zitková, H. (2022). Tresty ve výchově pohledem budoucích učitelů na počátku jejich přípravného vzdělávání. In T. Š. Zaťková a V. Michvocíková (Eds.), Pedagogica Actualis XIII. - Vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy (s. 363-377). Sborník vědeckých studií. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Stahování

Publikováno

2024-01-18

Číslo

Sekce

Studie – přehledová