O časopise

Zaměření a záběr

Didaktiky přírodovědných oborů a matematiky jsou rozvíjeny v úzké součinnosti s oborem i pedagogicko-psychologickými disciplínami a dosud jim chybělo společné fórum, na němž by mohly sdílet nejnovější výsledky svých výzkumů. Vědecký recenzovaný časopis sciED takové fórum poskytuje, a přispívá tak nejen k rozvoji oborově didaktického výzkumu jako takového, ale též k postupnému vytvoření jasných, všeobecně sdílených a akceptovaných kritérií kvality, jak to ve své zprávě z roku 2010 zdůraznila i pracovní skupina Akreditační komise MŠMT, a tvorbě uznávané společné terminologie.

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky. Uveřejněné texty slouží nejen k prohlubování vědomostí a k informování o aktuálním stavu výzkumu ve vybraných oborových didaktikách u nás a ve světě, ale jsou i významnými inspirativními zdroji pro další výzkum a vzdělávací praxi. Časopis je určen odborníkům specialistům – badatelům v oborových didaktikách a pedagogice, doktorandům i pedagogické veřejnosti.

Časopis sciED vychází od roku 2010 dvakrát ročně v elektronické podobě (www.scied.cz) a uveřejňuje příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Redakční rada časopisu je složena z renomovaných odborníků věnujícím se výzkumu v dané oblasti a garantuje vysokou úroveň přijatých příspěvků. Výzkumné texty procházejí recenzním řízením a jsou posuzovány dvěma odborníky z daného oboru. Vzhledem k mezinárodní ambici časopisu redakce vyzývá autory k publikaci článků v anglickém jazyce.

Časopis nepožaduje žádné poplatky za zpracování či publikování článků. 

Obsah časopisu je archivován Národní knihovnou ČR (https://www.webarchiv.cz/cs/hledat/scientia%20in%20).

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování.

Recenzní řízení

Články procházejí nezávislým recenzím řízením. Každý článek je recenzován nejméně dvěma recenzenty, renomovanými odborníky v daném oboru. Recenzenti nesmějí být v konfliktu zájmu se žádným ze spoluautorů (ani ze stejného pracoviště). Anonymita recenzentů je zaručena. Jméno autora je recenzentům známo, je však možné vyžádat anonymní recenzní řízení (bližší informace v pokynech pro autory).

Recenzenti se, podle povahy textu, vyjadřují k originalitě a vědeckému přínosu textu, k formulaci výzkumých otázek, k metodologii výzkumu a analýze dat. Dále posuzují správnost výsledků vyplývajících z analýzy dat a jejich přínosnost k vědeckému diskurzu. 

Příspěvek může být přijat k publikování ve stávající podobě, nebo mohou být navrženy menší či větší úpravy s nutností nového posudku nebo bez něj. Pokud příspěvek neodpovídá nárokům časopisu, je zamítnut. O výsledku recenzního řízení informuje autora člen redakce nebo vedoucí redaktorka elektronickou poštou.

O zařazení článku rozhoduje redakce a vedoucí redaktor. Rukopisy redakce nevrací ani nehonoruje.

Frekvence publikování

Časopis vychází dvakrát ročně. V roce 2017 a 2019 vyšlo navíc monotematické číslo časopisu.

Pravidla otevřeného přístupu

Časopis Scientia in educatione je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že jeho obsah je bezplatně k dispozici všem čtenářům a institucím. Čtenáři mohou číst, stahovat, kopírovat, šířit, tisknout a prohledávat plné texty článků nebo na ně odkazovat, nebo je používat k jiným zákonným důvodům bez souhlasu vydavatele a autora. To je v souladu s vymezením otevřeného přístupu v rámci BOAI.

Historie časopisu

Časopis byl založen v roce 2010.

Časopis byl zařazen do databáze The Electronic Journals Library (University Library of Regensburg)

Časopis Scientia in educatione byl v lednu 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Ke dni 15. 8. 2014 byl zařazen do seznamu databáze ERIH PLUS.

V roce 2016 byl časopis zařazen do databáze DOAJ (https://doaj.org/toc/1804-7106).