Publikační etika

Publikační etika a nekalé praktiky v publikování

Publikační etika je závazná pro všechny níže uvedené strany. Redakční rada netoleruje plagiátorství ani jiné neetické chování. Rukopis, který nebude splňovat normy, nebude přijat k publikaci v časopise Scientia in educatione.

1. Autorství

Časopis netoleruje plagiátorství ani podvodná data.
Články musí odpovídat pravidlům výzkumných zpráv. Musí obsahovat seznam použitých prací a informaci o případné finanční podpoře.
Publikovány budou pouze původní články. Pokud byla jakákoli část článku publikována jinde, je třeba to v článku jasně vymezit.
Další podrobnosti naleznete níže.

2. Odpovědnost autorů

Autoři se zaručují, že jejich rukopis je zcela originální. Všichni spoluautoři rukopisu se musí na popisovaném výzkumu významně podílet.
Pokud autoři využívají již dříve publikované materiály, musí je vhodně citovat. Musí uvést všechny zdroje použité při práci na rukopise (seznam literatury, informace o finanční podpoře). Pokud se části obsahu překrývají s publikovaným obsahem či s obsahem, který byl zaslán k posouzení pro publikaci, autoři musí tyto zdroje uvést a citovat.
Autoři musí získat povolení k reprodukci obsahu z jiných zdrojů.
Zaručují se, že rukopis nebyl publikován jinde nebo není zvažován nebo přijat k publikaci jinde.
Musí uchovávat přesné záznamy údajů souvisejících se zaslaným rukopisem a na základě odůvodněné žádosti poskytnout tyto údaje nebo přístup k nim. Zaručují, že všechna data v rukopisu jsou pravá a autentická.
Jsou povinni neprodleně informovat redakční radu časopisu, pokud je zjištěna významná chyba v jejich článku, a spolupracovat s redakcí na zveřejnění chyby nebo dodatku nebo na stažení příspěvku, je-li to nutné.
Jsou povinni se účastnit recenzního řízení, pokud jsou požádáni redaktorem časopisu a pokud recenzovaný rukopis spadá do oblasti jejich odbornosti.
Odpovídají za to, že dílo je původní, uvedení autoři splňují podmínky autorství a dílo neporušuje práva třetích osob.
Musí upozornit redakční radu, pokud si jsou vědomi jakéhokoli střetu zájmů (podrobnosti viz část 5).
Použití generativní umělé inteligence a technologií podporovaných umělou inteligencí v procesu psaní by se mělo používat pouze ke zlepšení čitelnosti a jazyku díla. Aplikace technologie by měla být prováděna s lidským dohledem a kontrolou a autoři by měli pečlivě zkontrolovat a upravit výsledek.
Autoři by měli ve svém rukopisu zveřejnit použití AI a technologií podporovaných AI. Deklarování používání těchto technologií podporuje transparentnost a důvěru mezi autory, čtenáři, recenzenty, editory a přispěvateli. Autoři by neměli uvádět AI a technologie podporované AI jako spoluautory. Autorství znamená zodpovědnost a úkoly, které lze připsat a vykonávat pouze lidem.

3. Peer review / odpovědnost recenzentů

Recenzenti přispívají k rozhodovacímu procesu a pomáhají zlepšit kvalitu publikovaného příspěvku tím, že rukopis objektivně a včas posoudí.
Musí zachovávat důvěrnost jakýchkoli informací poskytnutých editorem nebo autorem a nesmí uchovávat ani kopírovat rukopis.
Měli by upozornit na relevantní publikovanou práci, která ještě není citována, a upozornit editora na jakýkoli publikovaný nebo předložený obsah, který je podstatně podobný recenzovanému obsahu.
Měli by si být vědomi všech potenciálních střetů zájmů (finančních, institucionálních, kolaborativních nebo jiných vztahů mezi recenzentem a autorem), upozornit na ně editora a případně se na recenzování rukopisu nepodílet.

4. Redakční povinnosti

Členové redakční rady by se měli snažit zajistit, aby vzájemné hodnocení bylo spravedlivé, nezaujaté a včasné.
Musí jednat vyváženě, objektivně a spravedlivě, bez diskriminace na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženského nebo politického přesvědčení, etnického nebo geografického původu autorů. Nesmí být v žádném střetu zájmů s ohledem na články, za které jsou odpovědní (více viz část 5).
Mají plnou odpovědnost a pravomoc odmítnout/přijmout článek z objektivního důvodu, to znamená z důvodu důležitosti, originality a jasnosti článku, platnosti studie a její relevance pro zaměření časopisu.
Musí zajistit, aby všechny publikované výzkumné články byly recenzovány vhodně kvalifikovanými recenzenty.
Musí zacházet s příspěvky tak, aby byly rukopisy posuzovány a přijímány výhradně na základě své akademické hodnoty a bez komerčního vlivu.
Musí přijmout a dodržovat přiměřené postupy v případě stížností etické nebo konfliktní povahy. Musí dát autorům přiměřenou příležitost reagovat na případné stížnosti. Všechny stížnosti by měly být prošetřeny bez ohledu na to, kdy byl rukopis přijat k publikaci. Dokumentace spojená s takovými stížnostmi by měla být uchována.
Redakce musí zachovat anonymitu recenzentů.
Redakce propaguje zveřejnění opravy nebo stažení článku, pokud jsou nalezeny chyby.

5. Střety zájmů a jejich deklarace

Redaktoři nesmí být v žádném střetu zájmů s ohledem na články, za které jsou odpovědní. Zahrnuje střety zájmů vyplývající z konkurenčních, kolaborativních nebo jiných vztahů nebo spojení s kterýmkoli z autorů, společností nebo institucí spojených s články.
Jakékoli potenciální redakční střety zájmů by měly být oznámeny vydavateli.
Pokud jsou po zveřejnění článku odhaleny konkurenční zájmy, editor požaduje, aby je všichni přispěvatelé zveřejnili a aby zveřejnili případné opravy. V případě potřeby by měla být přijata jiná vhodná opatření.
Redaktor se nesmí podílet na rozhodování o článcích, které napsal sám nebo je napsali rodinní příslušníci či kolegové nebo které se týkají produktů či služeb, o které má redaktor zájem.
Všichni autoři by měli ve svých rukopisech zveřejnit jakékoli finanční, osobní vztahy nebo jiný podstatný střet zájmů s jinými jednotlivci nebo organizacemi, které by mohly být považovány za nepatřičně ovlivňující jejich práci.
Všechny zdroje finanční podpory projektu by měly být zveřejněny. Příklady potenciálních střetů zájmů jsou následující: zaměstnání, poradenství, vlastnictví akcií, honoráře, placená znalecká svědectví, patentové přihlášky/registrace, granty nebo jiné financování.

6. Etické problémy

Redakční rada zajišťuje, aby byla udržována dobrá praxe v souladu s výše uvedenými standardy.
Chrání obsah časopisu před jakýmkoli plagiátem nebo podvodnými údaji.
Usiluje o zachování integrity akademické reputace.
Vždy staví intelektuální a etické standardy nad obchodní potřeby.
V případě potřeby je vždy připravena zveřejnit opravy, upřesnění, odvolání a omluvy.
Pokud práce zahrnuje použití zvířat nebo lidí účastnících se experimentů, autoři by měli zajistit, aby rukopis obsahoval prohlášení, že všechny postupy byly provedeny v souladu s příslušnými zákony a institucionálními směrnicemi a byly schváleny příslušnými institucionálními výbory. Práva lidských subjektů na soukromí by měla být vždy respektována. Autoři by měli do rukopisu zahrnout prohlášení, že informovaný souhlas byl tam, kde se experimentů účastnily lidské subjekty, získán.

Jak se vypořádat s neetickým chováním

Nesprávné chování a neetické chování může být identifikováno kdykoli a může na něj upozornit editora a vydavatele kdokoli, kdo poskytne dostatečné informace a důkazy, aby bylo možné zahájit vyšetřování. Všechna obvinění by měla být brána vážně a mělo by se s nimi zacházet stejně, dokud nebude dosaženo úspěšného rozhodnutí. Měly by být shromáždněy potřebé důkazy a přitom by se mělo vyvarovat šíření obvinění mimo okruh těch, kterých se to týká.
Menší pochybení lze řešit bez nutnosti širší konzultace. V každém případě by měl mít autor příležitost na obvinění reagovat.

Opatření (v rostoucím pořadí závažnosti; mohou být použita samostatně nebo ve spojení)

Informování nebo poučení autora nebo recenzenta, pokud došlo k nepochopení nebo nesprávnému použití přijatelných standardů.
Důrazněji formulovaný dopis autorovi nebo recenzentovi, který se týká pochybení a obsahuje varování před opakováním takového chování v budoucnu.
Zveřejnění formálního oznámení s podrobnostmi o pochybení.
Zveřejnění úvodníku s podrobnostmi o pochybení.
Formální dopis vedoucímu oddělení autorů nebo rcenzentů nebo finanční agentuře.
Formální stažení publikovaného článku z časopisu ve spojení s informováním vedoucího oddělení autora nebo recenzenta, příslušných služeb indexujících časopis a čtenářů časopisu.
Uvalení formálního embarga na příspěvky jednotlivce na určitou dobu.
Nahlášení případu a jeho řešení profesionální organizaci nebo vyššímu orgánu k dalšímu vyšetřování a opatření.

Zdroje tohoto dokumentu

Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors. COPE (Committee on Publication Ethics)