Příspěvky
K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Rukopis nebyl dosud publikován ani není v současnosti předložen do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory a obsahuje všechny použité přílohy (obrázky, tabulky, grafy, popř. zdrojová data) ve  formátu a grafické kvalitě v souladu s Pokyny pro autory.
  • Text rukopisu a použité přílohy jsou originálním dílem autora. Pokud tomu tak není, je přiložen souhlas jejich autora s publikováním

Pokyny pro autory

Časopis akceptuje:

  • původní články výzkumného charakteru – přinášejí konkrétní výsledky a zjištění získané specifickými výzkumnými metodami. Prezentované výsledky musí vyplývat z realizovaného empirického výzkumu. Součástí empirické studie by měla být zdrojová data, která tyto výsledky dokladují. Výzkumný příspěvek má následující strukturu: úvod (souhrn problematiky, z něhož vyplyne potřeba prezentovaného výzkumu, jednoznačná formulace problému a stanovení hypotéz, popř. výzkumných otázek), teoretický rámec výzkumu a přehled relevantní literatury včetně zahraniční (mělo by být zřejmé, jak prezentovaný výzkum navazuje na již známé výsledky), použité výzkumné metody a postupy (metodologie výzkumu) analýzy empirických dat, výsledky a jejich interpretace, diskuse ve světle relevantních výzkumů (mělo by být zřejmé, jak prezentovaný výzkum obohacuje dosavadní poznání, v čem přináší podobné a v čem odlišné výsledky oproti existujícím výzkumným výsledkům), omezení výzkumu (viz např. zde: http://www.uefap.com/writing/function/limit.htm), závěr. Kvalitu empirické studie určuje míra objektivity, reliability a validity prezentovaných výsledků a jejich zpětná ověřitelnost. Studie by měla odkazovat pouze na kvalitní recenzované zdroje.
  • původní články charakteru teoretické eseje – představují/rozebírají různé teoretické přístupy k problémům z vybrané tematické oblasti. Jsou dokladem vysokého stupně abstraktního a analytického myšlení autora a jeho schopnosti komplexního pohledu na daný problém. Obecně platné členění příspěvku není doporučeno, ale měl by obsahovat jasnou formulaci řešeného problému, nástin teoretického či filozofického pozadí, jasně formulovaná stanoviska autora a důsledky pro výzkum v dané oblasti.
  • přehledové rešeršní studie – podávají komplexní přehled a kritickou analýzu o podstatě a vývojových, popř. historických proměnách studovaného jevu, konceptu nebo teorie. Předpokladem úspěšného zpracování přehledové studie je komplexní analýza studované problematiky a její interpretace z různých specifických aspektů prostřednictvím syntetizující nadhledu.
  • Diskusní příspěvky – představují odbornou diskusi k aktuálním didaktickým a pedagogickým problémům a fenoménům v oblasti přírodovědného vzdělávání na všech úrovních a typech škol. Přepokládá se, že diskusní příspěvky budou kultivované a zdůvodněné historickými, empirickými nebo teoretickými důkazy či výzkumy.

Po dohodě s redakční radou je možné publikovat i články přesahující níže uvedené limity rozsahu. 

V časopise jsou uveřejňovány pouze původní práce, které nebyly dosud nikde publikovány a které nejsou postoupeny k publikování v jiném časopise či sborníku. Za originalitu příspěvku ručí autor.

Formální úprava rukopisu

Rukopis může být odevzdán ve formátu doc, rtf nebo TeX (a současně pdf). Při jeho podání do OJS musí být uvedeni všichni autoři článku, nejen autor, který článek do systému vkládá.

Jazyk. Text může být napsán v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru časopisu upřednostňuje redakce články v angličtině.

Délka. Původní články výzkumného charakteru (maximální délka cca 10 000 slov), původní články charakteru teoretické eseje (maximální délka cca 10 000 slov), přehledové studie (maximální délka cca 7 000 slov), diskusní příspěvek (maximální délka cca 3 000 slov).

Formát textu. Zarovnání vlevo, 1,5 řádkování, jediný, standardní font (např. Times New Roman, Courier New, Calibri), výška znaků 12 pt a bez dělení slov. Nadpisy kapitol a název příspěvku tučným písmem. Text musí obsahovat průběžné číslování řádků (v MS Office Word nabídka Rozložení stránky, položka Číslování řádků).

Titulní strana příspěvku. (1) Název příspěvku v českém (slovenském) jazyce. (2) Nezkrácená jména všech autorů bez titulů, na dalším řádku pracoviště autorů  (název a adresa pracoviště [ulice, město, stát], e-mail:, ORCID ID). Hvězdičkou je označen odpovědný autor (corresponding author). (3) Abstrakt v českém (slovenském) jazyce (150-200 slov, delší abstrakty nebudou akceptovány). (4) Klíčová slova v českém (slovenském) jazyce (maximálně 5, oddělené čárkou). (5) Název příspěvku, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce ve stejném rozsahu jako výše.

Text v anglickém jazyce. Autoři jsou zodpovědní za jazykovou kvalitu anglického textu (kontrolu anglické verze abstraktu zajistí redakce). Redakce doporučuje kontrolu anglické části textu rodilým mluvčím.

Abstrakt poskytuje základní informaci o strukturování textu článku a obsahuje informace o cíli sdělení, strukturaci výkladu, zjištěných závěrech. U empirických studií obsahuje stručný popis zkoumaného souboru, použitou metodologii a hlavní výsledky výzkumu.

Vlastní text (členěný podle charakteru článku). Text musí být členěn desetinným způsobem maximálně do nadpisu třetí úrovně. Jako první je uveden nadpis "1. Úvod". Příspěvek může obsahovat poznámky pod čarou. V textu je zakázáno použití kapitálek a VERZÁLEK včetně použití Minusek.

Citace v textu: Na literaturu v textu je odkazováno takto: (autor, rok vydání), případně (autor, rok vydání, stránky) nebo (autor & autor, rok vydání). Odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem a zdroje jsou uspořádány chronologicky (nebo podle abecedy): (Hejný & Kuřina, 2009; Janová, 1997, 2000; Novák, 2008; Novák et al., 2010). U více než dvou autorů se uvádí „et al.“ např. (Novák et al., 2001). Odkazy na publikace stejného autora  z jednoho roku jsou označeny a psány těsně písmeny a, b, atd. za rokem publikace např. (Novák, 2000a, 2000b). Je-li jméno autora součástí věty, uvádí se do závorky jen rok vydání (popř. čísla stránek) např. „Novák (2008, s. 42-43) zjistil, že žáci… “. Na sekundární zdroje by mělo být odkazováno jen výjimečně, jinak tímto způsobem: (Novák, 2003, cit. podle Janová, 2011, s. 15). (V seznamu literatury je nutné uvést i primární i sekundární zdroj.) Pokud je dvojice autorů zmíněna v textu, používá se "a" a ne "&". Např. "Jak uvádí Novák a Nováková (2014)...". U odkazu na publikaci se buď jméno autora skloňuje (např. "Jak ukazuje práce Nováka (2014)"), nebo se napíše do závorky (např. "Jak ukazuje práce (Novák, 2014)".

Poděkování (podpora projektu apod.) by mělo být zařazeno těsně před seznam literatury.

Seznam literatury. Zápis citací (seznamu literatury) a odkazy na citace se v časopise řídí doporučeními APA 7 (American Psychological Association, Seventh Edition). Všechny v textu odkazované tištěné a netištěné zdroje musí být uvedeny v seznamu literatury, seřazené abecedně podle jmen autorů a striktně ve formě příkladů uvedených zde. Názvy anglicky psaných publikací jsou uváděny malými písmeny (kromě situací, kdy je z gramatických důvodů nutné použít velká písmena, např. {Reading skills of students of Czech faculties of education). Výjimku tvoří anglické názvy časopisů, ty  jsou uváděny velkými písmeny (např. Teacher and Teacher Education). Pokud se cituje český zdroj v anglicky psaném článku, je nutné do hranatých závorek za název uvést jeho překlad do angličtiny. Pokud má článek číslo DOI, musí být uvedeno, a to ve formátu https://doi.org/xxxx. Odkazy na internetové zdroje by měly být nejdéle v délce jednoho řádku.

Označení položek literatury čísly: Až bude váš článek přijat do tisku, než odejde k typografovi, přidejte prosím k odkazům na literaturu číslo. Jednotlivé položky v seznamu literatury očíslujte [1], ..., [25]. Při odkazování na jednotlivé položky literatury pak za rok vydání doplňte i její číslo v seznamu literatury. Např. Novák (1996)[5], u více odkazů takto: (Černík et al., 2007[61]; Musilová et al., 2018[73]; Pelikánová et al., 2014[75]; Vieweghová, 2019[79]). Usnadníte nám tím kontrolu, že všechny odkazy jsou v seznamu literatury a naopak, že v seznamu literatury nejsou tituly, na které se neodkazujete. Ve výsledné podobě článku tato čísla nebudou.

Publikace doplňkového materiál. Pokud to je účelné, autoři mohou po dohodě s odpovědným redaktorem na webu časopisu publikovat zdrojová data ke svému výzkumu nebo další doplňkové materiály.

Obrázky, tabulky, grafy. Obrázky a tabulky, popř. grafy uvedené v textu jsou očíslovány a na každý z nich je v textu odkazováno formou zkratky (např. obr. XY, tab. XY). Každá tabulka, graf nebo obrázek jsou uvedeny výstižným krátkým názvem ve formátu (Obr. XY: Schéma řešení úlohy) a samonosnou vysvětlivkou obsahující veškeré použité zkratky a citaci zdroje v případě, že se jedná o neautorský materiál. Žádáme autory, aby v případě jednoduchého sloupcového grafu zvážili, zda nelze stejné informace sdělit tabulkou.

Pro potřeby recenzního řízení jsou obrázky, grafy i tabulky vloženy do textu. Pro technické zpracování rukopisu musí být obrázky dodány také jako samostatné soubory např. ve formátu JPG, EPS, TIFF v min. rozlišením 400 dpi a v dostatečné velikosti, optimálně v požadované velikosti k publikování (1:1). Maximální šířka obrázku je 15 cm. Nelze použít obrázky připravené přímo pomocí vestavěné funkce MS Office Wordu.  Vektorová grafika a pérovky jsou přijímány v elektronické podobě v rozlišení 600, lépe 1200 dpi. Grafy jsou přijímány ve formátu XLS (včetně zdrojových dat). U grafů nelze použít žádné nadpisy a popisy kromě legendy, u které je nutné použít velikost písma 10-12 pt, u matematických proměnných kurzívu (u procent je třeba mezi číslo a znak procent vložit mezeru). Nelze používat šikmé popisy. Obrázky a grafy mohou být barevné, nicméně bez barevného pozadí a ohraničení. Tyto doplňkové soubory vložte v jednom souboru ZIP.

Výčty. Je možné použít číslované nebo nečíslované výčty (odrážky). Pokud výčet tvoří celé věty, každá položka začíná velkým písmem a končí tečkou. Pokud výčet tvoří části vět, položky začínají malým písmenem a končí středníkem, poslední položka končí tečkou.

Přímé a nepřímé citace a zvýrazňování v textu. Krátké citace se dávají do uvozovek bez použití kurzívy. Citace delší než dva řádky se dávají do zvláštního odstavce odsazeného zleva i zprava  bez uvozovek. U doslovných citací textu se se vždy odkazuje na stránky (pomocí zkratky s.). Ke zvýraznění textu se používá pouze kurzíva (ne tučné písmo ani podtržení), a to jen v nezbytných případech. Kurzívou se zvýrazňují v textu také názvy odkazovaných časopisů, knih, grantů a také latinské názvy taxonů.

Recenzní řízení

Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text, je příliš rozsáhlý, nebo výrazně vybočuje z tematiky, na kterou je časopis zaměřen. Redakce také může autorům doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav ještě před tím, než příspěvek postoupí do recenzního řízení. Příspěvek je podán výhradně přes on-line sytém (viz zde).

Rukopis je posuzován zpravidla dvěma recenzenty. Poté, co článek projde recenzním řízením, dostane autor prostřednictvím online systému připomínky a komentáře recenzentů a pověřeného redaktora. Při odevzdání přepracované verze rukopisu přiloží autor ve zvláštním souboru  své konkrétní komentáře a reakce na připomínky recenzentů a pověřeného redaktora, popř. podrobné zdůvodnění jejich neakceptování. Pro snazší orientaci v textu je doporučeno konkrétně odkazovat na příslušný řádek v rukopisu. Přepracovanou verzi rukopisu je nutné znovu předložit redakci ve dvou variantách/souborech, tj. soubor s viditelně zvýrazněnými změnami provedenými autorem (MS Office Word nabídka Revize, nástroj Sledovat změny) a tzv. čistou verzi rukopisu. Přepracovanou verzi je nutné vložit do systému do 6 týdnů od obdržení recenze, jinak musí článek znovu projít recenzním řízením.

Pokud si autor přeje, aby byl jeho rukopis posuzován anonymně, je nezbytné rukopis předložit pomocí on-line systému ve dvou variantách, tj. standardní a anonymní (bez jména a dalších identifikujících dat). Anonymita recenzentů je zaručena vždy.

Při vkládání příspěvků může autor v komentáři pro editora navrhnout jména recenzentů (jméno, pracoviště, e-mail), kteří mají příslušnou odbornost. Recenzenti nemohou být ze stejného pracoviště jako autor. Rozhodnutí o přidělení recenzentů je záležitostí redakce časopisu.

Korektury a přijetí článku

Všechny příspěvky podléhají autorizaci při stránkové korektuře. V okamžiku, kdy je autorovi zaslána stránková korektura, je rukopis přijat k uveřejnění (do tisku, in press). Stránková korektura musí být redakci vrácena prostřednictvím on-line systému co nejdříve.

Všechny navrhované změny vyznačí autor v pdf verzi formou poznámek.

Autor dostane text zpravidla ke dvěma korekturám. Pokud se autor nevyjádří ke druhé stránkové korektuře do pěti pracovních dnů, je korektura považována za autorizovanou.

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.