O časopise

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání je odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast gramotnosti a vzdělávání v tom nejširším pohledu. Jeho cílem je prostředkovat nové poznání v dané problematice a dát tak podněty pro rozvoj praxe i propojení vědy, výzkumu a praxe. Zaměřuje se na témata čtenářské, matematické, informační a přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti, ale také na témata s nimi souvisejícími. Časopis je zároveň platformou pro rozvoj pedagogické psychologie, primární pedagogiky, oborových didaktik, speciální a sociální pedagogiky jako vědních disciplín.

Časopis vychází ze zkušeností odborných týmů Pedagogické fakulty UK a spolupracujících odborníků z jiných pracovišť, kteří participovali v našich a zahraničních vědeckých a aplikačních projektech v dané oblasti (GAČR Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika, GAUK Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení, 7 RP Enhancing Literacy Development in European Languages, ESF Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy; European Literacy Policy Network aj.). Zájmem odborníků v časopisu zapojených – našich i zahraničních – je umožnit propojení, spolupráci a participaci na rozvoji témat prostřednictvím dalších výzkumných i aplikačních počinů.

Časopis uveřejňuje původní, zatím nikde nepublikované, teoretické, metodologické a přehledové studie o probíhajících či ukončených výzkumech, recenze odborných knih, analytické zprávy o vědeckých aktivitách v těchto disciplínách a diskuzní příspěvky. Charakter těch příspěvků i konkrétnější pokyny najdete zde.

Časopis vychází třikrát ročně (duben, srpen, prosinec), příspěvky jsou publikovány v českém a slovenském jazyce. Vždy jedno číslo v každém ročníku je v anglickém jazyce.

Evidence periodického tisku: MK ČR E 22524

ISSN 2533-7882 (Print)
ISSN 2533-7890 (On-line)