Pokyny pro autory

Recenzní řízení zajišťuje kvalitní a objektivní zhodnocení zaslaných příspěvků a poskytuje zpětnou vazbu autorům. Příspěvky jsou do recenzního řízení postoupeny po projednání redakcí časopisu. Recenzenti příspěvky posuzují ve lhůtě maximálně 20 dnů v anonymizované podobě a formou písemného posudku se vyjadřují k textu s návrhem k dalšímu postupu:

 1. publikovat příspěvek bez úprav;
 2. publikovat příspěvek po úpravách dle doporučení recenzentů;
 3. nepublikovat příspěvek v dané podobě, autor může příspěvek přepracovat a poslat k novému recenznímu řízení.

Redakce časopisu obdrží od recenzentů posudky, podle nichž učiní objektivní závěrečné rozhodnutí, zda příspěvek přijme, odmítne, či doporučí k dalším úpravám.

Formulář ke zpracování příspěvku ke stažení zde.

Recenzenti se vyjadřují zejména k následujícím kritériím:

Formální stránka

 • strukturovanost, logická výstavba a soudržnost textu
 • korespondence názvu, abstraktu a obsahu
 • jasnost a srozumitelnost výkladu
 • respektování jazykové normy a normy APA
 • úplné a přesné citace

Obsahová stránka

 • výběr tématu vzhledem k odborné profilaci časopisu
 • aktuálnost problematiky, její  významnost a přínosnost (pro teorii, metodologii, praxi apod.)
 • vymezení teoretického rámce
 • výstižná formulace prezentovaného problému
 • jasně vymezené cíle
 • diskuse zjištěných výsledků
 • respektování etických norem vědecké práce

Vzhledem k charakteru příspěvků jsou dále reflektována Specifika kritérií posuzovaných textů, a to následujícím způsobem:

Teoretická studie
Originalita, transparentnost prezentované studie, teoretický kontext, význam pro rozvoj zkoumané problematiky a rozvoj oboru, aplikovatelnost a možnost využití v praxi.

Přehledová studie
Vystižení podstaty a rozvoje prezentovaného problému, kvalita analýzy, vymezení a uplatnění jejích kritérií, systematičnost, úplnost a komplexnost syntetizujícího přehledu, citace relevantní literatury zahraniční a domácí.

Metodologická studie
Originalita a novost prezentovaných metodologických přístupů, postup tvorby nových výzkumných technik, včetně ověření v předvýzkumu, vlastnosti (reliabilita, validita apod.), popř. parametry standardizace, charakteristiky výběru výzkumného vzorku, způsoby ověřování, kritická analýza předností a nedostatků prezentovaného přístupu, metod a technik.

Empirická studie
Aktuálnost zkoumané problematiky v kontextu dosavadních výzkumů, formulace teoretických východisek, cílů výzkumu a výzkumných otázek, výstižný popis výzkumné metodologie, způsoby analýzy dat a interpretace výsledků; adekvátnost, spolehlivost a kvalita sdělení, kvalita diskuse, formulace závěrů a doporučení pro další výzkum.

Příspěvky zasílejte elektronicky (včetně jména autora, pracoviště a kontaktní adresy) na adresu
monika.kadrnozkova@pedf.cuni.cz