Informace pro autory

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání je odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast gramotnosti a vzdělávání v tom nejširším pohledu. Jeho cílem je prostředkovat nové poznání a dát tak podněty pro rozvoj praxe.  Zaměřuje se na témata čtenářské, matematické, informační a přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti, ale také na témata s nimi souvisejícími. Časopis je zároveň platformou pro rozvoj pedagogické psychologie, primární pedagogiky, oborových didaktik, speciální a sociální pedagogiky jako vědních disciplín.

V časopise mohou být publikovány následující druhy příspěvků: výzkumné, teoretické, metodologické, didaktické a přehledové studie, diskuse, zprávy a recenze. Příspěvky zařazené jako studie a výzkumná sdělení podléhají recenznímu řízení typu „peer-review“. Rozhodnutí redakční rady o jejich přijetí, či nepřijetí do recenzního řízení bude autorovi zasláno do 30 dnů od data doručení příspěvku. Výsledek recenzního řízení bude autorovi zaslán do 60 dnů ode dne přijetí k posouzení recenzenty. Ostatní příspěvky (diskuse, zprávy, recenze) posuzuje redakční rada. Otisknuta jsou pouze původní, dosud nepublikované ani jinému časopisu nebo sborníku nabídnuté příspěvky.

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání vychází třikrát ročně, jedno celé číslo v každém ročníku je v anglickém jazyce.
Články jsou publikovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Doporučený rozsah příspěvků

  • Teoretické, metodologické a přehledové studie – 20 NS, tj. 36000 znaků
  • Výzkumná sdělení – 20 NS, tj. 36000 znaků
  • Diskuse – 10 NS, tj. 18000 znaků
  • Zprávy a recenze – 5 NS, tj. 9000 znaků

Před odesláním příspěvku do monotematického čísla žádáme autory o zaslání strukturovaného abstraktu v českém a anglickém jazyce, který poskytne základní informace o studii (rozsah 800–1500 znaků včetně mezer). Abstrakt by měl čtenáře stručně a jasně seznámit s problematikou dané studie, přístupem jejího řešení a hlavními závěry. Abstrakt  je členěn do následujících oddílů:

  • cíl sdělení (purpose)
  • strukturace výkladu (design/structure)
  • zjištění (findings)
  • závěry (conclusions)

V případě empirických studií abstrakt obsahuje také stručný popis zkoumaného souboru, použité metodologie/metodiky a hlavní výzkumné nálezy.

Podrobné pokyny pro autory naleznete ke stažení zdeŠablonu pro vytvoření příspěvku naleznete ke stažení zde. Citační a redakční norma používaná časopisem Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání vychází z normy APA (American Psychological Association, Sixth Edition).

Příspěvky zasílejte elektronicky (včetně jména autora, pracoviště a kontaktní adresy) na adresu
monika.kadrnozkova@pedf.cuni.cz

Adresa redakce
Katedra psychologie PedF UK
GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ
Myslíkova 7
110 00 Praha 1 

Vydává
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39