Archivy

 • Čtenářská gramotnost a pregramotnost – rozvoj gramotnostních dovedností
  Vol 20 No 2 (7)

  Výzva druhého čísla je otevřena všem autorům věnujícím se oblasti počátečního čtení. Publikovat zde mohou také autoři své příspěvky, které budou představeny na konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) 21.9.2022 na PedF UK. Příspěvky se mohou také věnovat následujícím tématům: didaktické aspekty čtení a psaní, problémy v rozvoji gramotnostních dovedností, aktivity škola organizací k podpoře čtení a čtenářství, pregramotnost a její podpora, rozvoj a její podpora, rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, diagnostické materály a náměty pro práci učitelů. Výzva je samozřejmě také otevřena ostatním autorům věnujícím se oblastem čtenářské gramotnosti a pregramotnosti.

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu vzdělávání
  Vol 19 No 1 (7)

  Výzva prvního čísla sedmého ročníku (2023) je tematicky zaměřena na děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané děti, žáky a studenty v kontextu všech stupňů vzdělávání (od preprimárního až po terciární). Tématem, které v posledních letech rezonuje společností, politickou sférou, a především vzdělávacími institucemi, je nepochybně inkluzivní vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu. Z tohoto důvodu je první monotématické číslo časopisu v roce 2023 vyčleněno právě tomuto tématu. Očekáváme příspěvky mapující výzvy inkluzivního vzdělávání i jejich řešení a podporu, které se dostává jednotlivým aktérům (dětem, žákům a studentům se speciálními a nadaným, jejich rodičům i učitelům) ve formě výzkumných studií, reflexí metodických přístupů, analytických zpráv, ale také informačních příspěvků k tomuto tématu.

 • Literacy Development - varia
  Vol 7 No 3 (2023)

  The call of the third issue is open to all authors dedicated to the field of initial reading. Authors can publish papers that they will present at the conference Initial Reading: I Read and Become a Reader (Paths Linking Research and Practice) 9/21/2022 at PedF UK. Papers can also address the following topics: didactic aspects of reading and writing, problems in the development of literacy skills, activities of schools of organizations to promote reading and reading, pre-literacy and its support, development and its support, development of reading literacy and pre-literacy, diagnostic materials and topics for work teachers. The call is also open to other authors dedicated to reading literacy and pre-literacy.