Potenciál využití online médií ve výuce geologie na základní a střední škole
PDF

Klíčová slova

geologie, pojmy, média, výuka, základní a střední škola, obsahová analýza, Anopress geology
terms
media
education
lower and upper secondary school
content analysis
Anopress

Jak citovat

Jedličková, T., Teodoridis, V., & Bartůňková, D. (2024). Potenciál využití online médií ve výuce geologie na základní a střední škole. Scientia in Educatione, 15(1), 45-58. https://doi.org/10.14712/18047106.3219

Abstrakt

Předkládaná studie mapuje mediální obraz vybraných geologických pojmů vázaných na výukový tematický celek Historický vývoj organismů na Zemi a zaměřuje se na jejich edukační potenciál pro žáky základních a středních škol. Obsahová analýza 114 online článků z patnácti nejčtenějších mediálních webů vygenerovaných mediální databází Anopress byla zaměřena na analýzu kontextu použití a míru vysvětlení vybraných geologických pojmů daného tematického celku a využitelnosti online článků ve výuce. Výsledky ukazují, že 69 % analyzovaných článků nevysvětluje vybrané geologické pojmy dle jejich definic a 71 % článků není možné použít ve výuce tematického celku. Dále výsledky naznačují, že běžně dostupný online mediální obsah seznamuje žáky s geologickými tématy často povrchně a nelze jej použít pro konstrukci jejich prekonceptů a spíše vede k vytváření miskoncepcí. Styl a charakter prezentace informací v médiích tak nekoresponduje s potřebami školní praxe.

https://doi.org/10.14712/18047106.3219
PDF

Reference

Arnseth, H. Ch., Erstad, O., Juhaňák, L., & Zounek, J. (2016). Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT: role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica, 21(1), 87–110. https://doi.org/10.5817/SP2016-1-5

Asberger, J., Thomm, E., & Bauer, J. (2021). On predictors of misconceptions about educational topics: A case of topic specificity. PLOS ONE, 16(12), e0259878. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259878

Bartůňková, D. (2022). Mediální obraz vybraných geologických pojmů z tematického celku Historický vývoj organismů na Zemi. [Bakalářská práce, Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/177037

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. David McKay Company.

Clement, J., Brown, D. E., & Zietsman, A. (1989). Not all preconceptions are misconceptions: Finding ‘anchoring conceptions’ for grounding instruction on students’ intuitions. International Journal of Science Education, 5(11), 554–565. https://doi.org/10.1080/0950069890110507

Coley, J. D., & Tanner, K. (2017). Relations between intuitive biological thinking and biological misconceptions in biology majors and nonmajors. CBE — Life Sciences Education, 14(1), 1–19. https://doi.org/10.1187/cbe.14-06-0094

Činčera, J. (2007). Práce s hrou pro profesionály. Grada.

DeJaeghere, J., Morrow, V., Richardson, D., Schowengerdt, B., Hinton, R., & Mu˜noz Boudet, A. (2020). Guidance note on qualitative research in education: Considerations for best practice. Building Evidence in Education. https://www.youthpower.org/resources/be2s-guidance-note-qualitative-research-education-considerations-best-practice

Doulík, P., & Škoda, J. (2001). Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, 125–130.

Ferguson, D. G., Abele, J., Palmer, S., Willis, J., McDonald, C., Messer, Ch., Lindberg, J., Heath Ogden, T., Bailey, E. G., & Jensen, J. L. (2022). Popular media and the bombardment of evolution misconceptions. Evolution: Education and Outreach, 15(19). https://doi.org/10.1186/s12052-022-00179-x

García, F. C., García, A., Berdén, A., Pichardo, M., & Justicia, F. (2014). The effects of question-generation training on metacognitive knowledge, self regulation and learning approaches in Science. Psicothema, 26(3), 385–390. https://doi.org/10.7334/psicothema2013.252

Holec, J. (2014). Problematika geologického vzdělávání na základních školách a gymnáziích. Metodický portál RVP.cz. https://clanky.rvp.cz/clanek/18299/PROBLEMATIKA-GEOLOGICKEHO-VZDELAVANI-NA-ZAKLADNICH-SKOLACH-A-GYMNAZIICH.htm

Holloway, D., Green, L., & Livingstone, S. (2013). Zero to eight. Young children and their internet use. EU Kids Online. https://eprints.lse.ac.uk/52630/1/Zero to eight.pdf

Chaudron, S., Di Gioia, R., & Gemo, M., (2018). Young children (0–8) and digital technology – A qualitative study across Europe. Publications Office. https://doi.org/10.2760/294383

Janoušková, S., Teplý, P., Fatka, D., Teplá, M., Cajthaml, T., & Hák, T. (2020). Microplastics – how and what do university students know about the emerging environmental sustainability issue? Sustainability, 12(21), 9220. https://doi.org/10.3390/su12219220

Knobel, M., & Lankshear, C. (2014). Studying new literacies. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 58(2), 97–101. https://doi.org/10.1002/jaal.314

Kolář, Z. (2012). Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Grada.

Kontríková, V., Černíková, M., & Šmahel, D. (2015). Byl jednou jeden tablet: děti (0–8) a digitální technologie. Masarykova univerzita. https://webcentrum.muni.cz/media/3081365/0-8 national report final cz.pdf

Krykorková, H., & Chvál, M. (2001). Rozvoj metakognice – cesta k hodnotnějšímu poznání. Pedagogika, LI(2), 185–196.

Lacina, M. J. (2020). Historický vývoj Země a organismů na Zemi v učebnicích pro základní a střední školy. [Bakalářská práce, Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/122038

Leung, L., & Lee, P. S. N. (2012). The influences of information literacy, internet addiction and parenting styles on internet risks. New Media Society, 14(1), 117–136. https://doi.org/10.1177/1461444811410406

Loh, C. E., & Sun, B. (2022). The impact of technology use on adolescents’ leisure reading preferences. Literacy, 56(4), 327–339. https://doi.org/10.1111/lit.12282

Male, H., Angelianawati, L., & Sudirman, A. (2021). A study of students online reading habits and preferences. Degres, 20(1), 172–183. https://doi.org/10.1877/degres.v20i1.57

Matsa, K. E., Silver, L., Shearer, E., & Walker, M. (2018). Western Europeans under 30 view news media less positively, rely more on digital platforms than older adults. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/journalism/2018/10/30/western-europeans-under-30-view-news-media-less-positively-rely-more-on-digital-platforms-than-older-adults/

Mašek, J. (2010). Mediální didaktika: Významná subdisciplína české mediální pedagogiky? In J. Mašek, Z. Sloboda & V. Zikmundová (Eds.), Mediální pedagogika v teorii a praxi (s. 74–79). FPE ZČU.

Mediaguru. (2021). Návštěvnost zpravodajských webů je zatím vyšší než loni. https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/10/navstevnost-zpravodajskych-webu-je-zatim-vyssi-nez-loni/

Mintzes, J. J. (2020). From constructivism to active learning in college science. In J. J. Mintzes & E. M. Walter (Eds.), Active learning in college science (pp. 3–12). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33600-4 1

Mintzes, J. J., Wandersee, J. H., & Novak, J. D. (2005). Teaching science for understanding: A human constructivist view. Academic Press.

MŠMT (2021). RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/

MŠMT (2022). RVP G – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/

Nezvalová, D. (2006). Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělání. Univerzita Palackého Olomouc.

Osvaldová, B., & Halada, J. (2007). Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Libri.

Prins, F. J., Veenman, M. V. J., & Elshout, J. J. (2006). The impact of intellectual ability and metacognition on learning: New support for the threshold of problematicity theory. Learning and Instruction, 16(4), 374–387. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2006.07.008

Rabušicová, M. (2002). Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown.

Radváková, V. (2015). Práce s textem na střední škole. Orbis scholae, 9(3), 87–109. https://doi.org/10.14712/23363177.2016.6

Richardson, J. T. E. (1999). The concepts and methods of phenomenographic research. Review of Educational Research, 69(1), 53–82. https://doi.org/10.3102/00346543069001053

Russ-Mohl, S., & Bakičová, H. (2005). Žurnalistika: komplexní průvodce. Grada.

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Grada

Sloboda, Z. (2010). Mediální výchova v rodině z pohledu české společnosti: dílčí výsledky z výzkumu. In J. Mašek, Z. Sloboda & V. Zikmundová (Eds.), Mediální pedagogika v teorii a praxi (s. 27–36). FPE ZČU.

Smejkalová, K. (2014). K pojetí konstruktivismu jakožto modernímu paradigmatu vzdělávání. Paideia: Philosophical E-Journal of Charles University. 11(1), 1–11.

Smith, J. P., Disessa, A. A., & Roschelle, J. (1994). Misconceptions reconceived: A constructivist analysis of knowledge in transition. Journal of the Learning Sciences, 3(2), 115–163. https://doi.org/10.1207/s15327809jls0302 1

Sternberg, R. J. (1994). Thinking styles: Theory and assessment at the interface between intelligence and personality. In R. J. Sternberg & P. Ruzgis (Eds.), Personality and Intelligence (pp. 169–187). Cambridge University Press.

Šeďová, K. (2004). Média jako pedagogické téma. Pedagogika, 1(2004), 19–33.

Škoda, J., & Doulík, P. (2011). Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Grada.

Šlapáková, B. (2012). Proměny mediální reprezentace ekologické agendy v českém tisku. [Diplomová práce. Masarykova univerzita]. https://is.muni.cz/th/yr2ym/DP SLAPAKOVA FINAL.pdf

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.

Trampota, T. (2006). Zpravodajství. Portál.

Vágnerová, P., Benediktová, L., & Kout, J. (2018). Kritická místa ve výuce přírodopisu na základní škole. Arnica, (8)1, 56–62.

Van Riper, A. B. (2003). What the public thinks it knows about science. EMBO Reports, 4(12), 1104–1107. https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400040

Vaughn, R. (2018). Preparing preservice K–8 teachers for the public school: improving evolution attitudes, misconceptions, and legal confusion. Journal of College Science Teaching, 47(2), 7–15. https://doi.org/10.2505/4/jcst17 047 02 7

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Vlčková, K. (2011). Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? In T. Janík, P. Knecht & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 1–6). Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-84

Westerstahl, J., & Johansson, F. (1994). Foreign news: News values and ideologies. European Journal of Communication, 9(1), 71–79. https://doi.org/10.1177/0267323194009001004